تتراپلوییدی در آبزیان، دلایل، روش‌های القا، شناسایی و اثرات فیزیولوژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 83111-84156، اصفهان، ایران.

2 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 83111-84156، ایران.

چکیده

امروزه، دستکاری کروموزومی گونه‌های مختلف آبزیان یک روش مفید در بهبود ویژگی‌های ژنتیکی آن­ها محسوب می‌شود. تتراپلویید به موجودی گفته می‌شود که دارای چهار سری کروموزوم در هر سلول هستند. القای تتراپلوییدی یکی از روش‌های موثر برای تولید آبزیان مولد جهت استفاده برای تولید جمعیت‌های نرزاد، ماده زاد و روشی اقتصادی برای تولید نتاج تریپلویید به روش غیرالقایی است. آبزیان تتراپلویید با استفاده از شوک­های فیزیکی یا شیمیایی به صورت دیرهنگام و در فاصله بعد از لقاح و قبل از تکمیل اولین تقسیم میتوزی سلول تخم تولید می شوند. این آبزیان قادر به تولید گامت‌های دیپلویید هستند که با استفاده از آن می‌توان به سطوح پلوییدی بالاتر دست یافت. میزان بقا، رشد و سایر پارامترهای فیزیولوژیک در آبزیان تتراپلویید در مقایسه با افراد دیپلویید متغیر است. درصد القای تتراپلوییدی نیز در افراد مختلف و متاثر از شرایط محیطی و شرایط القای شوک و ژنتیک موجود متفاوت است. در این مقاله، به مروری بر مکانیسیم القای تتراپلوییدی، روش‌های تولید، کاربرد، تعیین سطح پلوییدی و عملکرد تتراپلوییدها خواهیم‌ پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tetraploidy in aquatics; reasons, induction and identification methods and physiological effects

نویسندگان [English]

  • Salar Dorafshan 1
  • Hajar Sadat Tabatabai Pozveh 1
  • Fatemeh Paykan Heyrati 1
  • Majid Talebi 2
1 Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, 84156-83111, Iran.
2 Department of Biotechnology, Collage of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, 84156-83111, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, chromosome manipulation of different aquatics is a useful method in improving their genetic characteristics. Tetraploids have four sets of chromosomes in each cell. Tetraploids are one of the most effective methods for producing broodstocks which can be used in androgenesis, gynogenesis as well as is an economical way to produce non-induced triploid populations. Induction of tetraploidy in aquatics are usually done by late physical or chemical shocks, after fertilization and before the first mitotic division of the egg, cleavage. These aquatics are able to produce diploid gametes that can be used to achieve higher levels of ploidy. Survival, growth, and other physiological parameters in tetraploid are different from diploid ones. The percentage of tetraploid induction varies in different individuals and is affected by environmental and shock conditions as well as genetic characteristics. In this article, we will review the mechanism of tetraploid induction, methods of production, application, detection of ploidy levels and performance of tetraploids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tetraploid
  • Late shock
  • Mitosis division
  • Physiological effects