مقایسه خواص ضد اکسایشی آلژینات سدیم استخراج شده با حلال آب از ماکروجلبک های قهوه ای Sargassum vulgare و Padina pavonica

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان، ایران.

چکیده

آلژینات سدیم یک بیوپلیمر ارزان و در دسترس می ­باشد که به ­دلیل داشتن خواصی چون تجزیه ­پذیری زیستی، خصوصیات هیدروفیلیکی­، حساسیت به PH­ و ماهیت طبیعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از این­رو مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه خواص ضداکسایشی آلژینات در غلظت­ های مختلف ازماکروجلبک­ های قهوه ­ای Sargassum vulgare و Padina pavonica می ­پردازد. باتوجه به نتایج، آلژینات هردو جلبک از فعالیت آنتی اکسیدانی بالایی برخوردار بودند و میزان فنول کل، فعالیت آنتی اکسیدانی کل در سه غلظت (100، 150 و 200) میلی­ گرم بر میلی لیتر، توانایی شلاته­ کنندگی در سه غلظت (1/0 ،0/5 و 0/1) میلی­ گرم بر میلی ­لیتر در آلژینات  S. vulgare بالا بود. درحالی­ که آلژینات P. pavonica درصد مهار رادیکال آزاد DPPH، رادیکال آزاد هیدروکسیل در دو غلظت (0/83 و 0/11) میلی­ گرم بر میلی­ لیتر، قدرت احیاکنندگی در دو غلظت (160 و 320) میکروگرم برمیلی ­لیتر بالاتری داشت. میان آلژینات هردو جلبک درهیچ بازه­ی غلظتی، اختلاف معنی­ داری در مهار رادیکال آزاد سوپراکسید مشاهده نشد (0/05>P).
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of antioxidant properties of sodium alginate extracted by water solvent method from brown macroalgaes of Sargassum vulgare and Padina pavonic

نویسندگان [English]

  • Mitra Ahadifar
  • Seyed Mahdi Ojagh
  • Hossein Hosseinifar
  • Mohammad Ali Khanlar
  • Moazzameh Kordjazi
  • Alireza Alishahi
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources Natural Resources, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resource, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Sodium alginate is a cheap and available biopolymer due to its biodegradability and hydrophilic properties, PH sensitivity and natural nature received more attentions. Therefore, the present study investigates and compares the antioxidant properties of alginate in different concentrations of brown algae of Sargassum vulgare and Padina pavonica. According to the results, both algae had high antioxidant activity and the total amount of phenol antioxidant activity in three concentrations (100, 150 and 200 mg/ml), and chelating ability in three concentrations (0.1, 0.5 and 1 mg/ml) in Sargassum alginate were high. Ehereas the Padina alginate had a higher percentage of free radical scavenging DPPH, hydroxyl free radical at concentrations (0.11 and 1.83 mg/ml), regenerative power at the concentrations 160 and 320 µg/ml. There was no significant difference in the inhibition of free superoxide radicals between both algae at any concentration intervals) p < /em>>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brown algae
  • Sodium alginate
  • Free radicals
  • Antioxidants