تاثیر عصاره آب داغ جلبک قهوه ای Sargassum ilicifolium بر عملکرد رشد، آنزیم‌های گوارشی و آنالیز لاشه در میگوی پاسفید غربی Penaeus vannamei

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست،، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر، به‌منظور ارزیابی تأثیر تجویز خوراکی عصاره آب داغ جلبک قهوه‌ای Sargassum ilicifolium بر عملکرد رشد، آنزیم‌های دستگاه گوارش و آنالیز لاشه در میگوی پاسفید صورت گرفت. تعداد 600 عدد میگوی پرورشی با میانگین وزن 0/55±4/7 گرم، در قالب 4 تیمار و 3 تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. میگوها با جیره غذایی حاوی 0 (شاهد)، 0/25، 0/5 و 1 درصد عصاره تغذیه شدند. پس از 66 روز پرورش، نتایج نشان داد که میزان فعالیت آمیلاز و پروتئاز روده و هپاتوپانکراس میگوهای تغذیه شده با مقادیر 0/25 و 0/5 درصد عصاره به طور معنی‌دار افزایش داشت. میزان فعالیت لیپاز روده در تیمارهای 0/25 و 0/5 درصد عصاره کمتر از گروه شاهد و در گروه 1 درصد نسبت به شاهد افزایش معنی‌دار داشت. در هپاتوپانکراس دو گروه 0/25 و 0/5 درصد، فعالیت لیپاز بالاتری از گروه شاهد بود. آنالیز ترکیبات لاشه تفاوت معنی‌داری در میزان چربی، خاکستر، پروتئین و رطوبت بین تیمارهای آزمایشی با گروه شاهد نشان نداد. فاکتورهای رشد در هیچ یک از تیمارها تفاوت معنی‌داری را با گروه شاهد نشان نداد. در مجموع با وجود عدم افزایش وزن معنی‌دار در گروه‌های تیماری، و با توجه به عملکرد و افزایش فعالیت آنزیمی در روده و هپاتوپانکراس که در نهایت در دوره پرورشی بلند مدت‌تر می‌تواند راندمان بهتری را نشان دهد، استفاده از عصاره آب داغ جلبک S. ilicifolium به عنوان یک مکمل خوراکی طبیعی و موثر بدون تاثیر منفی بر رشد و ترکیبات بدن در گونه میگوی پاسفید غربی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of hot-water extract of brown algae, Sargassum ilicifolium on growth performance, digestive enzymes and proximate composition in whiteleg shrimp, Penaeus vannamei

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Eidi Ghaleghazi 1
  • Ahmad Noori 1
  • Hossein Hosseinifar 2
1 Department of Fisheries Science, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the effects of oral administration of hot-water extract of the brown algae, Sargassum ilicifolium on the growth performance, digestive enzymes, and proximate composition in Penaeus vannamei. In this study, 600 shrimps with an average body weight of 4.7±0.55 g were distributed in 4 treatments with 3 replicates. Shrimps were fed a diet supplemented with 0 (control), 0.25, 0.5 and 1% hot-water extract. After a 66-day trial, the results showed a significant increase in the intestine and hepatopancreas amylase and protease activity of the shrimp fed with 0.25 and 0.5% hot-water extract. The intestine lipase activity was significantly lower in both treatments fed with 0.25 and 0.5% of the hot-water extract, while in the 1% treatment was significantly higher than in the control. The shrimps fed with 0.25 and 0.5% hot-water extract showed significantly higher hepatopancreas lipase activity than the control. The proximate composition analysis revealed no differences among the treatments with the control in the amount of fat, ash, protein, and moisture. The growth performance was also not influenced by the different amounts of supplementation. Although the growth parameters were not influenced by the supplemented fed diets, the enhanced enzymatic activity in the intestine and hepatopancreas may result in better efficiency in the prolonged feeding trial. It could be suggested that the use of the hot-water extract of S. ilicifolium as a natural supplementation without any adverse effects on the growth and proximate composition, could be beneficial in shrimp culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brown algae
  • Lipase
  • Amylase
  • Protease
  • Digestive system