تعیین ارزش غذایی و برخی شاخص‌های رشد گیاه آزولا (Azolla filiculoides) پرورش یافته در پساب مزرعه پرورش فیل ماهی (Huso huso)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

گیاه­ پالایی یک فن­آوری پایدار و ارزان بوده و به عنوان­ یک راه‌ حل ­جایگزین برای ­روش‌های تصفیه­ سنتی­ رواج پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف استفاده از پساب مزرعه پرورش ماهی به عنوان محیط کشت جهت رشد گیاه آزولا و همچنین بهبود پساب انجام شده است. برای این منظور مقدار اولیه 60 گرم گیاه آزولا در غالب دو تیمار با سه تکرار شامل: گیاه آزولا در پساب کارگاه پروش ماهی خاویاری فیل (SW) و گیاه آزولا در آب تالاب انزلی (AL) بود که در شرایط آزمایشگاهی برای مدت 30 روز کشت داده شدند. نمونه برداری به منظور بررسی برخی فاکتورهای کیفی آب در بازه زمانی 10، 20 و 30 روزه انجام شد. در پایان آزمایش، فاکتورهای رشد گیاه، پروفایل اسیدهای چرب و ترکیبات تقریبی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که حداکثر مقادیر بیوماس (295/22 گرم) و عرض گیاه (9/64 میلی‌متر) آزولا در تیمار SW مشاهده شد (0/05>p ). همچنین نتایج ترکیب اسیدهای چرب نشان داد که اسید‌های چرب اشباع در تیمار SW افزایش معنی ­داری را در مقایسه با AL داشت. اما اسیدهای چرب غیر اشباع در تیمار SW کاهش معنی­ داری را در مقایسه با AL نشان داد (0/05>p ). علاوه بر این، در فاکتورهای کیفی آب نیز یک روند نزولی معنی‌داری در میزان فسفات، نیترات و نیتریت در تیمار SW در روز 30 مشاهده گردید. حداکثر و حداقل مقدار چربی و رطوبت در تیمار SW مشاهده شد (0/05>p ). بنابراین به دلیل رشـد سـریع آزولا، توانایی بالای آن در کاهش میزان فسفر و نیتروژن آب و همچنین با توجه به ارزش غذایی (پروتئین و چربی) و تنـوع بـالای اسـیدهای چـرب، تولید آزولا در پساب مزرعه پرورش فیل ماهی می‌توان به عنوان یک روش مؤثر و باصرفه اقتصادی تلقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the nutritional values and some growth performance of cultured Azolla (Azolla filiculoides) using Beluga (Huso huso) farm wastewater

نویسندگان [English]

  • Seyed Pezhman Hosseini Shekarabi 1
  • Milad Bahrami 1
  • Mehdi Shamsaie Mehrgan 2
  • Negar Mohamadi 2
1 Department of Fisheries Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Fisheries Science, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Phytoremediation is a sustainable and inexpensive technology and has become popular as an alternative solution to traditional wastewater treatment methods. The aim of this study was to use fish farm effluent as a culture medium for the Azolla and also to improve the effluent. For this purpose, the initial amount of 60 g of Azolla was dvided in two treatments with three replications, including Azolla in the wastewater of Beluga sturgeon farm (SW) and Azolla in the water of Anzali wetland (AL) which were grown in-vitro for 30 days. Sampling of water was performed to evaluate some water quality parameters at 10, 20 and 30 days. At the end of the experiment, the plant growth performance, fatty acid profile, and approximate composition were measured. The results showed that maximum amount of biomass (295.22 g) and plant width (9.64 mm) were observed in SW treatment (p < /em><0.05). Also, the results of fatty acid composition showed that saturated fatty acids in SW treatment had a significant increase compared to AL treatment. However, unsaturated fatty acids in SW treatment showed a significant decrease compared to AL (p < /em><0.05). In addition, a significant downward trend in the water quality parameters (phosphate, nitrate, and nitrite) was observed in SW treatment on day 30. The highest and lowest contents of fat and moisture were observed in SW treatment (p < /em><0.05). Therefore, the production of Azolla in Beluga farm effluent can be an effective and cost-effective method due to the rapid growth rate, high ability to absorb the amount of phosphorus and nitrogen in water, as well high nutritional values (protein and lipid contents) and high diversity of fatty acids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azolla filiculoides
  • Fatty acid
  • Wastewater treatment
  • Biodegradation