فراوانی طولی و ترکیب گونه‌ای ماهیان صید شده تورهای مخروطی بالارو در بنادر صیادی بابلسر و امیرآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 اداره کل شیلات مازندران، بابلسر، ایران.

3 گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

4 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، ایران.

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی فراوانی طولی و ترکیب گونه‌ای ماهیان صید شده تورهای مخروطی بالارو در اردیبهشت ­ماه 1397 در بنادر صیادی بابلسر و امیرآباد به وسیله چهار فروند شناور صیادی طی 33 بار توراندازی در عمق 50-40 متری انجام شد. پس از شناسایی گونه ­ای، طول کل و وزن نمونه ­ها اندازه گیری شد. از مجموع 27967 عدد نمونه ماهی بررسی شده، بیشترین فروانی نسبی گونه کیلکای ­معمولی با 98/98 درصد و کمترین فروانی نسبی ماهی سه­ خاره با 0/032 درصد بود. تعداد ماهیان صید شده در بندر بابلسر و بندر امیر­آباد به ­ترتیب 27610 و 357 عدد مشاهده شد. همچنین از تعداد کل 193 عدد ماهیان صید شده بیشترین وکمترین درصد فروانی نسبی کل گونه شگ ­ماهی­ خزری 37/8 درصد و ماهی سه ­خاره با 4/7 درصد بود. درصد فراوانی نسبی سایر گونه‌ها در بنادر بابلسر و امیرآباد عبارتند از نی‌ماهی 38/8 و 28/0 درصد، ماهی سه‌خاره 50 و صفر درصد، کفال طلایی 11/11 و 18/2 درصد، شگ‌ ماهی صفر و 41/77 درصد، ماهی سفید صفر و 12 درصد بود. یافته ­ها نشان داد که حداکثر و حداقل میزان فراوانی در بندر بابلسر به ­ترتیب 99/86 درصد کیلکای­ معمولی و 0/03 درصد فراوانی کیلکای ­آنچوی و در بندر امیرآباد به ­ترتیب 65/38 درصد و 6/04 درصد کیلکای ­معمولی و کیلکای­ چشم­ درشت بود. از میان کیلکاماهیان صید شده در دو منطقه، میزان فراوانی کیلکای­ معمولی و آنچوی به شدت به منطقه وابسته بود (p <0/01). نتایج مربوط به فراوانی طولی ماهیان صید شده تورهای مخروطی بالارو در بنادر صیادی بابلسر و امیرآباد نشان داد که بیشترین فراوانی طولی در دو بندر صیادی در کلاسه طولی 12/52-11/5 سانتی­ متر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lenght frequency and composition of fishing catch of conical lift-net in Babolsar and Amirabad fishing ports

نویسندگان [English]

 • Somayeh Nodehsharifi 1
 • Saeid Gorgin 1
 • Yosef Pighambari 1
 • Hosseinali Khoshbavar Rostami 2
 • Manochehr Babanejad 3
 • Hassan Fazli 4
1 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Fisheries Department of Mazandaran Province, Babolsar, Iran.
3 Department of Statistics, Faculty of Sciences.Golestan University, Gorgan, Iran.
4 Ecological Research Center of the Caspian Sea, Sari, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the lenght frequency and species composition of fish caught in conical lift-netin May 2018 in two fishing ports of Babolsar and Amirabad by four fishing vessels during 33 torrents at a depth of 50-40 m. After identification, the total length and weight of the specimens were measured. Of the 27967 fish samples examined, the highest relative abundance belonged to Clupeonella caspia (98.98%) and the lowest one Gasterosteus aculeatu (0.032%). Number of fish caught in the Babolsar and Amirabad ports were 27610 and 357, respectively. Out of 193 fishes, the highest and lowest percentage of relative frequency fish specieswere for Alosa caspia (37.8%) for G. aculeatu (4.7%). The relative abundance of other species in the ports of Babolsar and Amirabad are Syngnathus caspius was 38.8 and 28%, G. aculeatu 50 and 0%, Mulets 11.11 and 18.2%, A. caspia 0 and 41.7%, Rutilus kutum 0% and 12%, respectively. The results show that the maximum and minimum frequencies in Babolsar port was 99.86% for Clupeonella caspia and 0.03% for C.engrauliformis and in Amirabad were 65.38% and 6.04%, respectively, for C. caspia and C.grimmi. Among the Kilka fish caught in the two zones, the abundance of C. caspia and C.engrauliformis were highly dependent on the fishing region (p < /em><0.01). The results show that maximum lenght abundance of conical lift net in Babolsar and Amirabad fishing ports are 11.5-12.5 cm.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conical lift net
 • Kilka fishes
 • Species composition
 • Caspian Sea
 • Bycatch