تأثیر مکمل سلنیت سدیم در جیره غذایی بر عملکرد و فراسنجه‌های خون‌شناسی تاس‌ماهی سیبری (Acipenser Baerii) جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران

چکیده

سلنیوم یکی از عناصر کم‏ مقدار ضروری برای حفظ سلامت ماهیان است. پژوهش حاضر به‌بررسی تأثیر سلنیت سدیم بر بقا، رشد و برخی ویژگی‏ های خون‌شناسی مرتبط با گلبول‏ های قرمز تاس‌ماهی سیبری جوان پرداخته است. تعداد 300 قطعه تاس‌ماهی سیبری (میانگین وزن اولیه 0/5±10/0 گرم) به‌طور کاملاً تصادفی در پنج تیمار و هشت هفته با سطوح ‏‌صفر (شاهد)، 0/2، 0/4، 0/8 و 1/6 میلی‌گرم سلنیت سدیم به‌ازای هر کیلوگرم جیره غذایی تغذیه شدند افزودن سلنیت سدیم به شکل معنی ‏داری وزن نهایی و نرخ رشد روزانه را افزایش داده و به‌ترتیب به مقادیر 0/68±25/63 گرم و 22/07±1/0درصد روزانه در ماهیانی رساند که با جیره حاوی 1/6 میلی‏گرم سلنیت سدیم تغذیه شده بودند (0/05>P). ضریب تبدیل غذایی نیز پس از هشت هفته تغذیه ماهیان با سلنیت سدیم به شکل معنی‎داری کاهش یافته و به 79/10±1/0در ماهیانی رسید که با 1/6میلی‏ گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی تغذیه شده بودند (0/05>P). همچنین افزودن 0/8میلی‏ گرم در کیلوگرم و بالاتر سلنیت سدیم در جیره غذایی به‌شکل معنی‏ داری میزان هموگلوبین، هماتوکریت، تعداد گلبول‏ های قرمز ماهیان را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد (0/05>P). افزایش معنی ‏داری نیز در غلظت متوسط هموگلوبین و غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی ماهیان تغذیه نموده با 0/8میلی ‏گرم سلنیت سدیم در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده شد (0/05>P). یافته ‏های پژوهش حاضر در مجموع نشان داد مقدار 1/6میلی‏ گرم سلنیت سدیم در کیلوگرم جیره غذایی به‌عنوان بهترین سطح در زمانی معرفی می‏ شود که رشد تاس ماهی سیبری مدنظر باشد، در حالی که مقدار 0/8 میلی‏ گرم سلنیت سدیم در هر کیلوگرم جیره غذایی می ‏تواند بهترین پاسخ در سنتز فراسنجه‏ های خونی را ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sodium selenite supplementation on survival, growth, and hematological parameters of juvenile Siberian sturgeon (Acipenser Baerii)

نویسندگان [English]

  • Neda Sarrami Foroushani 1
  • Houman Rajabi Islami 1
  • Hossein Khara 2
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 3
1 Department of Fisheries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O. Box: Tehran, Iran.
2 Department of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
3 Department of Biology, Faculty of Life Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Pishva, Iran.
چکیده [English]

Selenium is an important trace element for maintaining the fish health. This study aimed to investigate the effect of sodium selenite on survival, growth and some hematological factors relating to the red blood cells of Siberian sturgeon. Three hundred Siberian sturgeon with initial mean weight 10.0±0.5g were randomly distributed in five treatments with three replications and fed with different levels of sodium selenite including zero (control), 0.2, 0.4, 0.8 and 1.6 mg sodium selenite for eight weeks. The results showed that the sodium selenite supplementation significantly increased the final weight and daily growth coefficient of fish with the maximum values of 25.63±0.68 g and 1.22±0.07% d-1 in fish fed with 1.6 mg kg-1 sodium selenite (P<0.05). The feed conversion ratio was significantly decreased after eight weeks feeding with sodium selenite with minimum of 1.79±0.10 in fish fed with 1.6 mg kg-1 sodium selenite (P<0.05). furthermore, equal to or more than 0.8 mg kg-1 supplementation of sodium selenite significantly enhanced the hemoglobin content, hematocrit percentage, and red blood cells count compared to the control (P<0.05). In conclusion, findings of the present study illustrated that 0.4mg kg-1 supplementation of sodium selenite is the best level for maximizing the growth of Siberian sturgeon, while 0.8mg kg-1 sodium selenite supplementation provides the best response in the synthesis of blood cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daily growth coefficient
  • growth
  • red blood cells count
  • sodium selenite
  • Siberian sturgeon