بر اساس نویسندگان

آ

 • آتشبار، بهروز [1] پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • آدینه، حسین [2] گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • آدینه، حسین [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.
 • آدینه، حسین [2] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • آذری تاکامی، قباد [2] گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • آق، ناصر [2] گروه بیولوژی و تکثیر و پرورش، پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

ا

 • ابراهیمی درچه، عیسی [1] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان، ایران
 • اجاق، سید مهدی [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • اجاق، سید مهدی [1] گروه فرآوری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • اجاق، سید مهدیl [1] گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • احمدزاده، مهسا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • احمدی فر، احسان [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • احمدی فرد، نصراله [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • احمد نصرالهی، سامان [1] مرکز تحقیقات پوست و جذام، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • اخلاقی، مصطفی [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • ایری، عاطفه [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • ایزدی، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • اسماعیل نژاد، عاطفه [1] گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، ایران.
 • اشرفی، سهراب [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • افشار نسب، محمد [1] گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • اکبری نرگسی، عرفان [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.
 • ایگدری، سهیل [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • ایگدری، سهیل [4] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • ایمانی، سجاد [1] گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • ایمانپور، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • ایمان پور نمین، جاوید [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • امینی، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، بهبهان، ایران.

ب

 • باباخانی، آریا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • باباخانی، آریا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.
 • بیابانی اسرمی، منیژه [1] گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • بیات غیاثی، لیلا سادات [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • باقری، طاهره [1] مرکز تحقیقات آب های دور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، چابهار، ایران.
 • باقری، محدثه [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران، صندوق پستی: 1144
 • بحرکاظمی، معصومه [1] گروه شیلات، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‎شهر، ایران.
 • برقی لشکری، الهه [1] گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بیگی، مصطفی [1] گروه تکثیر وپرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • بیگی کلسشتری، علی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • بهمنی نژاد، احمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

پ

 • پاتیمار، رحمان [1] گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • پاتیمار، رحمان [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • پاک نژاد، حامد [1] گروه تکثیر وپرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • پرز خیمنز، آملیا [1] گروه جانورشناسی، دانشگاه گرانادا، گرانادا، اسپانیا.
 • پیکان حیرتی، فاطمه [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 8415683111، اصفهان، ایران.
 • پیکان حیرتی، فاطمه [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • پیکان‌حیرتی، فاطمه [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • پورباقر، هادی [2] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

ت

 • تایا، علی [1] مرکز تحقیقات بین المللی بیابان- ایستگاه پژوهشی سمنان، دانشگاه تهران، سمنان، ایران.
 • تقوی، لعبت [1] گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.
 • تقوی، لعبت [1] گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • تورجی، محمدرضا [1] سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

ج

 • جافر نوده، علی [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • جافر نوده، علی [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • جافر نوده، علی [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • جعفریان، حجت الله [1] گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.
 • جعفریان، حجت الله [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبعی دانشگاه گنبد کاووس، استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس، ایران
 • جعفریان، حجت الله [4] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • جعفریان، حجت الله [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.
 • جعفریان، حجت الله [1] گروه شیلات، دانشگاه گنبد کاووس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 • جعفریان، حجت اله [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.
 • جعفریان، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشکده علوم دریایی
 • جلیلی، پریا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • جهانتاب، مرتضی [1] مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی، زهک، ایران
 • جوانمردی، سینا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • جوانمردی، سینا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

ح

 • حاجی بگلو، عباسعلی [1] روه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • حاجی بگلو، عباسعلی [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • حیدریه، مرضیه [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج، ایران.
 • حسینی، سید ابراهیم [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • حسینی، سید عباس [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران.
 • حسینی، سید عباس [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • حسینی، سیدمرتضی [1] مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.
 • حسینی، سید ولی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • حسینی، سید ولی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • حسینی، سید ولی [4] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • حسینی، سید ولی [1] موسسه غیرانتفاعی تجن، ساری، ایران.
 • حسینی شکرابی، سید پژمان [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • حسینی شکرابی، سید پژمان [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • حسینی فر، سید حسین [1] استادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حسینی فر، سید حسین [1] گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • حسینی فر، سید حسین [2] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حسن نتاج نیازی، الهه [1] دانشجوی دکترای شیلات، دانشگاه ارومیه، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، گروه تکثیر و پرورش آبزیان
 • حقی، مهسا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع‎طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.
 • حق پرست، پریسا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران، صندوق پستی: 1144

خ

 • خالق صفت، عصمت [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه ازاد اسلامی، ارومیه، ایران.
 • خانلر، محمدعلی [1] گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • خدایی، حسین [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • خزین، غلامرضا [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • خلجی، مهتاب [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • خوبکار، زهرا [1] گروه مهندسی شیمی و نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

د

 • دادگر، شهرام [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • دادگر، شهرام [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • دارابی تبار، فاطمه [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.
 • دانشور، سیده مریم [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • دانشور قربانی، میترا [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • درافشان، سالار [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 8415683111، اصفهان، ایران.
 • درافشان، سالار [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • درویشی، معصومه [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • دلاوری امرئی، حسین [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

ذ

 • ذاکری، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع‎طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

ر

 • رایج، میترا [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • راهداری، عبدالعلی [1] گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • ربیعی، مینا [1] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • رحیمی، محمدعلی [1] موسسه غیرانتفاعی تجن، قائمشهر، ایران.
 • رحیمیان، حسن [1] گروه علوم جانوری، دانشکده زیست‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • رحمتی، مهدی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران، صندوق پستی: 1144
 • رشیدیان، قاسم [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران.
 • رضی، نیلوفر [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • رضایی توابع، کامران [5] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • رضایی توابع، کامران [1] گروه شیلات، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • رضائیان، حنانه [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • رضائیان، حنانه [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • رضوانی گیل کلایی، سهراب [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران.
 • رضویلر، ودود [1] گروه کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • رفیعی، غلامرضا [3] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • رفیعی، غلامرضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • رفیعی، غلامرضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • رنجدوست، مهین [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.
 • رویان، مریم [1] منطقه شمال کشور، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران.

ز

 • زالی، ابوالفضل [1] گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، تهران.
 • زرگر، اشکان [1] گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • زمانی، شادی [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

س

 • سالارزاده، علیرضا [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.
 • ستاری، مسعود [1] گروه شیلات، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • ستاری، مسعود [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • سجادی، میر مسعود [2] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • سجادی، میر مسعود [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.
 • سدنی، اکرم [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • سردارشهرکی، علی [1] گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • سلطانی، الهه [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • سلطانی، مهدی [1] گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • سلطانیان، سیاوش [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • سلکی، محمد [1] گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
 • سلیمانی، محسن [1] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • سلیمانی، محسن [1] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • سلمرودی، عرفان [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • سنچولی، حبیب [1] گروه تکثیر وپرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • سنچولی، حبیب اله [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • سوداگر، محمد [3] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • سوداگر، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • سوری نژاد، ایمان [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

ش

 • شاه حسینی، غلامرضا [1] پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج، ایران.
 • شیخ زاده، نجمه [1] گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • شیخ ویسی، روح الله [1] گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • شیخ ویسی، روح الله [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • شرفی، رامین [1] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • شرفی، رامین [1] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • شعبانی، علی [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • شعبانپور، بهاره [1] گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • شعبانپور، بهاره [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • شمسایی مهرجان، مهدی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • شهبازی ناصرآباد، سعید [1] کارشناسی ارشد شیلات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران
 • شهبازی ناصرآباد، سعید [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران.
 • شهریاری، حمیدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • شهریاری مقدم، محسن [3] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • شهرکی، جواد [1] گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • شهره، پولین [1] دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران.

ص

 • صادقی، مصطفی [1] گروه شیلات، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‎شهر، ایران.
 • صحرایی، حسن [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • صیدگر، مسعود [1] مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.
 • صفری، رقیه [2] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • صفری، رقیه [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • صفری، رقیه [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • صمدی، ناصر [1] گروه شیمی تجزیه، فیزیک و کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

ض

 • ضیایی، کبری [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • ضیایی، کبری [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • ضیایی، کبری [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • ضیائی، فرهود [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج، ایران.

ط

ع

 • عابدی، روزبه [1] موسسه غیرانتفاعی تجن، قائمشهر، ایران.
 • عابدیان امیری، آرمین [1] گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • عابدعلم دوست، امیررضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • عادلی، افشین [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • عالیشاهی، علی رضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • عالیشاهی، علی رضا [1] گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • عالیه، ساناز [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • عبدالمنافی، منصوره [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • عفت پناه، ایرج [1] مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف پور، سیاهکل، گیلان.
 • عقیلی نژاد، سید مصطفی [1] مدیریت امور ماهیان خاویاری گرگان، ایران.
 • علی، محسن [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • علی آبادیان، منصور [1] گروه زیست شناسی دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • علاف نویریان، حمید [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.
 • علی زاده، مریم [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران.
 • علیزاده، عباس [1] معاونت آبزی پروری، اداره کل شیلات آب های داخلی، زابل، ایران.
 • علیزاده دوغیکلایی، ابراهیم [2] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • علیشاهی، مجتبی [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • علی نژاد، سهیل [1] موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • عمادی، حسین [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی، تهران، ایران.

غ

 • غفاری، هادی [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران.
 • غفاری فارسانی، حامد [1] دانشجوی دکتری شیلات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • غفاری فارسانی، حامد [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • غلام زاده، پوریا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • غنی، سپیده [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

ف

 • فارابی، سید محمد وحید [1] پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران.
 • فدایی، رضا [1] مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی، زهک، ایران.
 • فرامرزپور دارزینی، سمیرا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • فرحی، امین [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • فرحمند، حمید [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • فرضی، رضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • فرهادیان، امیدوار [2] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • فرهنگی، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • فرهنگی، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • فرهنگی، مهرداد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • فرهودی، آناهیتا [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • فلاحتکار، بهرام [2] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • فلاحتکار، بهرام [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.
 • فلاحتکار، بهرام [1] گروه شیلات، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • فلاحتکار، بهرام [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران، صندوق پستی: 1144

ق

 • قاسمی، سید حمد [1] گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران، بوشهر، ایران.
 • قاسم زاده، فرشته [1] گروه زیست شناسی دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • قائم مقامی، سید سهیل [1] موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • قرایی، احمد [1] گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • قرایی، احمد [1] گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، ایران
 • قربانی، رسول [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران.
 • قره خان تقرتپه، رضوان [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • قشلاقی، پگاه [1] کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
 • قلی پور کنعانی، حسنا [2] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.
 • قلی پور کنعانی، حسنا [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، گلستان، ایران.
 • قلیچ پور، ملیکا [1] گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • قلی زاده، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.
 • قوجق نژاد، عبدالقادر [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

ک

 • کیارسی علیخانی، الناز [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • کاظمیان، محمد [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی، تهران، ایران.
 • کاکاوند، فرحناز [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • کردجزی، ضیاء [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • کردجزی، معظمه [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • کرمی، جواد [1] گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • کریمیان، عرفان [1] گروه شیلات، دانشکده منابع‎طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.
 • کریم تبار، فاطمه زهرا [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • کلاری ابراهیمی، سعید [1] گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • کیوانی، یزدان [1] گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱، ایران.
 • کوچنین، پریتا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع‎طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

گ

 • گرگیج، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندعباس، ایران.
 • گروسی، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • گروهی، دانیال [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.
 • گل پور، انیتا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • گنج خانلو، مهدی [1] گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، تهران.

م

ن

 • نادری فارسانی، مهدی [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران.
 • ناعمی، آرزو [1] گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • نجار هادوی، حمیده [1] شرکت شیلات گستر سبلان، تهران، ایران.
 • نصیری پور، سوزان [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، گلستان، ایران.
 • نظری، راضیه [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • نظری بجگان، علیرضا [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، بندر عباس، ایران.
 • نعمتی، نیلوفر [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • نعمت الهی، محمدعلی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • نعمت الهی، محمدعلی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، تهران.
 • نفیسی بهابادی، محمود [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بوشهر، بوشهر، ایران.
 • نقدی، شهاب [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.
 • نقشبندی، نبات [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران.
 • نیکو، مهدی [1] گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی، پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • نهالی، شاهین [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • نوری، فرزانه [1] پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

و

ه

 • هاتفی، شیما [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • هدایتی، سید علی اکبر [1] گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • هدایتی، سید علی اکبر [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • هدایتی، علی اکبر [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • هرسیج، محمد [2] گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • هرسیج، محمد [2] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.
 • هرسیج، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، گلستان، ایران.
 • هرسیج، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

ی

 • یاسمی، مهران [1] موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • یاور، مریم [1] گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • یلقی، سعید [1] مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی، گرگان، ایران.
 • یوسف الهی، مصطفی [2] گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • یوسفی سیاهکلرودی، سیامک [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.