مجله علوم آبزی پروری توسط انجمن آبزی پروری ایران منتشر می گردد و دارای درجه علمی-پژوهشی کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. این مجله به صورت فارسی با خلاصه انگلیسی و به صورت دو فصلنامه، ره‌آوردهای علمی در زمینه‌های مختلف شیلات و آبزیان را به چاپ می‌رساند و دارای هیئت تحریریه علمی و داوران مقالات می‌باشد.

شماره جاری: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399 

10. بررسی روابط طولی و طول-وزن شش گونه از ماهیان خلیج فارس

صفحه 102-111

علی طاهری میرقائد؛ مهدی قدرتی شجاعی؛ مریم ویجت؛ سیدمرتضی ابراهیم‌زاده؛ ادیب جهانگرد؛ مرضیه عباسی؛ مهدی عبدالهیان


14. بررسی فون راسته بال موی داران (Trichoptera) در رودخانه جاجرود، حوضه دریاچه نمک

صفحه 146-153

پریسا طهماسبی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ حمید بلقیس زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن آبزی پروری ایران

مدیر مسئول سردبیر سردبیر اجرایی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2322-5351