مجله علوم آبزی پروری توسط انجمن آبزی پروری ایران منتشر می گردد و دارای درجه علمی-پژوهشی کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. این مجله به صورت فارسی با خلاصه انگلیسی و به صورت دو فصلنامه، ره‌آوردهای علمی در زمینه‌های مختلف شیلات و آبزیان را به چاپ می‌رساند و دارای هیئت تحریریه علمی و داوران مقالات می‌باشد.

شماره جاری: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-100 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن آبزی پروری ایران

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2322-5351