تاثیر ال-لیزین و ال-کارنتین جیره بر شاخص‌های رشد، بقاء و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف ال-لیزین و ال-کارنتین جیره بر شاخص‌های رشد، بقاء و برخی از پارامترهای کیفی خون بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به اجرا درآمد. 600 قطعه بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی 25 گرم در 10 تیمار و 2 تکرار به صورت کاملاً تصادفی در 20 تانک پرورشی توزیع شدند. ماده مورد نظر ال-لیزین و ال-کارنتین در سطوح مختلف به جیره غذایی اضافه شد. طول دوره پرورش 8  هفته در نظر گرفته شد. برای بررسی شاخص‌های رشد، درصد بازماندگی، شاخص‌های بیوشیمیایی خون و فاکتورهای ایمنی و همچنین مقایسه بین تیمارها در پایان دوره پرورش عملیات خون­گیری صورت گرفت. نتایج نشان داد تیمار تغذیه شده با ال-لیزین 0.5 و ال-کارنتین 1 گرم در هر کیلوگرم در وزن نهایی، نرخ رشد ویژه و کاهش ضریب تبدیل غذایی اختلاف معنی‌داری با گروه شاهد داشت. از نظر درصد بقاء ماهیان، بیشترین درصد ماندگاری در تیمار حاوی سطوح ال-لیزین 5/0 و ال-کارنتین 1 گرم در هر کیلوگرم مشاهده شد. نتایج نشان داد در بین فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسما از قبیل گلوکز، تری گلیسرید و کلسترول در تیمار حاوی ال لیزین 0.5 و ال-کارنتین 1 گرم در هر کیلوگرم اختلاف معنی‌دار مشاهده شد (0.05>P). بیشترین میزان پروتئین کل و گلوبولین در تیمار حاوی ال- لیزین 0.5 و ال -کارنتین 1 گرم در هر کیلوگرم مشاهده شد که با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی‌دار بود (0.05>P). استفاده ال- لیزین 5/0 و ال-کارنتین 1 گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی بچه ماهی قزل‌آلا می‌تواند باعث بهبود شاخص‌های رشد، بقا و همچنین افزایش تحریک سیستم ایمنی گردد و از این طریق سبب سلامتی و بهبود وضعیت فیزیولوژیک در بچه ماهی قزل‌آلا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of dietary L – Lysineon and L - Carnitine on growth performance, survival and some serum biochemical parameters in Oncorhynchus mykiss fingerlings

نویسندگان [English]

  • Abed Avani 1
  • Reza Farzi 2
  • Hamed Mousavi-Sabet 2
1 Department of Aquaculture, Islamic Azad University, Tonekabon branch, Tonekabon, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of dietary L - Lysineon and L - Carnitine on growth and survival and some blood biochemical parameters of Oncorhynchus mykiss fry. For this purpose, Oncorhynchus mykiss fry with a mean weight of 25 gr in 10 treatments with 2 replicates were distributed randomly in 20 tanks. The L – Lysineon and L - Carnitine diet was added to diets at different levels. The breeding period was considered to be 8 weeks. Growth indices, survival rate and blood biochemical indices and safety factors, as well as comparisons between treatments at the end of breeding period blood sampling was performed. The results showed that the treatment fed L – Lysineon 0.5 and L – Carnitine 1gr/kg diet of L – Lysineon and L – Carnitine material had significant differences with the control group in the final weights, weight gain, body weight gain percentage and reduction in feed conversion ratio (P<0.05). In terms of survival rate of fish, the highest survival rate was observed in treatments containing different levels of L – Lysineon 0.5 and L – Carnitine 1 gr/kg.  The results showed a significant difference between plasma biochemical factors such as glucose, triglyceride, and cholesterol in levels of L – Lysineon 0.5 and L – Carnitine 1 gr/kg. (P<0.05). The highest amount of total protein, albumin, and globulin was observed in this treatment, which significantly differs from the control treatment (P<0.05). As a general conclusion, it can be stated that the use of L – Lysineon 0.5 and L – Carnitine 1 in the Oncorhynchus mykiss fry diet can increase and improve the growth, survival index and stimulate the immune system and thus improve health and physiological status of Oncorhynchus mykiss.The addition of L – Lysineon 0.5 and L – Carnitine 1 of feed for Oncorhynchus mykiss fry are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oncorhynchus mykiss
  • growth
  • survival
  • L – Lysineon
  • L – Carnitine