بررسی اثر شوری بر تولید جلبک Dunaliella salina و تعیین میزان کاروتنوئید کل استخراج شده از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

ریزجلبک‌ها یکی از مطمئن‌ترین منابع تولید پروتئین در جهان می‌باشند که دارای طیف گسترده‏ای از ترکیبات مفید بوده، که از این میان می‎توان به پروتئین، چربی و رنگدانه‎ها اشاره کرد. این تحقیق با هدف پرورش جلبک Dunaliella salina در محیط کشت‏ های (DUM)Modified Johansson  و (f/2) Guillard  تحت استرس شوری 10،20،30 درصد، جهت مطالعه کارایی محیط‏ های کشت و اثر استرس شوری روی کلروفیل‏ های a و b و کاروتنوئید کل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان تولید کلروفیل ‏های a و b به ترتیب 0/008± 8/20 و 0/06± 3/85 میکروگرم برمیلی‌گرم است که توسط نمونه پرورش یافته با محیط کشت DUM در شوری 10% تولید شد. همچنین، بیشترین میزان کاروتنوئید کل 0/03 ± 1/97 میکروگرم برمیلی‌گرم به دست آمد که توسط نمونه پرورش یافته در محیط کشت f/2 و با غلظت شوری 30% تحت استرس تولید شد. بیشترین رشد سلولی نیز 52041/6 ± 7808333 سلول در میلی‌لیتر، در شوری 10% در محیط کشت گیلارد بود. نتایج این پژوهش نشان داد که جلبک Dunaliella salina وقتی تحت استرس شوری قرار گیرد منبع خوبی برای تولید کاروتنوئیدها خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of salinity on Dunaliella salina production and determination of total carotenoid extracted from it

نویسندگان [English]

  • Mahsa Salehi 1
  • Mohammad Ali Nematollahi 1
  • Mostafa Noroozi 2
  • Roozbeh Bozorgi 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Department of Biotechnology, Faculty of Biological Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Microalgae are one of the safest sources of protein production in the world that have good sources of a wide range of beneficial compounds, including proteins, fats and pigments. This research aims to use the cultivation of Dunaliella salina in Modified Johansson (DUM) and Guillard (f/2) media under salinity stress of 10, 20, 30%, culture media efficiency and the effect of salinity stress on Chlorophylls a and b as well as total carotenoids should be investigated. The results showed that the highest production of Chlorophylls a and b are 8.20±0.008 and 3.85±0.06 μg/mg, respectively, which is produced by the sample grown with DUM medium at 10% salinity. Also, the highest amount of carotenoids was 1.79±0.30 μg/mg which was produced by the sample grown in culture medium f/2 with a salinity concentration of 30% under stress. The highest cell growth was 7808333±52041/6 cells/ml at 10% salinity in Gillard culture medium. The results of this study showed that Dunaliella salina algae is a good source of carotenoids when exposed to salinity stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture medium f/2 and DUM
  • Salinity
  • Chlorophyll a and b
  • Total carotenoids