اثر سمیت سولفات نقره بر شاخص‌های خون‌شناسی ماهی تیلاپیا نیل (Oreochromis niloticus) تغذیه شده با پربیوتیک قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل ، ایران.

2 گروه دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

چکیده

افزایش فلزات­ سنگین سبب برهم زدن اکوسیستم­ های آبی با تأثیرگذاری بر پارامترهای فیزیولوژیکی، بیوشیمایی و سلول­ های ارگانیسم‌های آبزیان شده و سبب کاهش عملکرد ایمنی ماهیان می­ گردد. این مطالعه، با هدف تعیین تأثیر سمیت سولفات ­نقره بر شاخص ­های خونی ماهی تیلاپیا نیل (Oreochromis niloticus) تغذیه شده با سطوح مختلف پربیوتیک قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) صورت گرفت. به‌همین منظور، تعداد 120 قطعه بچه ماهی تیلاپیا نیل به مدت 6 هفته در 4 تیمار با جیره ­های 0، 0/05، 0/1،  2/2 درصد پربیوتیک قارچ صدفی تغذیه شدند. در پایان دوره تغذیه، نمونه­ های آزمایشی به مدت 14 روز در معرض سولفات­ نقره قرار گرفتند و نمونه­ برداری در دو زمان (در پایان دوره تغذیه، در پایان دوره مواجهه با سم) انجام و پارامترهای خون­شناسی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که پربیوتیک به تنهایی اثر معنی ­داری برRBC ، MCV، هماتوکریت و هموگلوبین نداشت (0/05<P). اما میزان گلبول سفید،  MCHو  MCHCدر تیمارهای تغذیه شده با پربیوتیک 0/2 قارچ صدفی و مواجهه با سم، افزایش معنی­ داری داشت(0/05>P). در مجموع، پربیوتیک پودر قارچ صدفی ایمنی غیراختصاصی ماهی تیلاپیا را تحریک کرد و اثرات تخریبی ناشی از سولفات نقره را بر شاخص­ های خونی کاهش داد. در مجموع میزان 0/1و 0/2 درصد پربیوتیک قارچ صدفی در تیمارهایی که در معرض سولفات نقره بودند، توانست وضعیت شاخص­ های خونی ماهی تیلاپیا نیل را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toxic effect of silver sulfate on heamtological indices of Nile tilapia fish (Oreochromis niloticus) fed with oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) prebiotic

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Gholami 1
  • Hamed Manouchehri 1
  • Reza Changizi 1
  • Shayan Ghobadi 1
  • Seyed Mehdi Hoseinifard 2
1 Department of Fisheries, Babol branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
2 Department of Veterinary, Babol branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
چکیده [English]

The increase of heavy metals disturbs the aquatic ecosystems by affecting the physiological, biochemical parameters and cells of the aquatic organism and causes a decrease in the immune function of fishes. The aim of this study was to determine toxic effects of silver sulfate toxicity on some blood indices of Nile tilapia fish (Oreochromis niloticus) fed with different levels of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) prebiotic. 120 Nile tilapia fry were fed for 6 weeks in 4 treatments with 0, 0.05, 0.1 and 0.2% of prebiotics Oyster mushrooms. At the end of feeding period, the experimental samples were exposed to silver sulfate for 14 days, and sampling was done at two times (at the end of the feeding period, at the end of the toxicity exposure) and hematological indices were measured. The results showed prebiotic alone had no significant effect on RBC, MCV, hematocrit and hemoglobin (P<0.05). However, the amount of white blood cells, MCH and MCHC significantly increased in the treatments fed with prebiotic 0.2 and exposure. In general, Oyster mushroom powder stimulated the non-specific immunity of tilapia and also reduced the destructive effects caused by silver sulfate on blood indices. In general, the amount of 0.1 and 0.2% oyster mushroom in the exposed treatments was able to improve the normal blood indices of Nile tilapia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • Prebiotic
  • Nile tilapia
  • Hematology