مواجهه تیلاپیای نیل (Oreochromis niluticus) با نانو ذرات دیاکسیدتیتانیوم و ریزپلاستیک: تأثیر بر فراسنجه‌های خونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

قرار گرفتن موجودات در معرض چندین  آلاینده­ محیطی می­تواند اثرات متفاوتی نسبت به زمانی‌که تنها در معرض یک آلاینده باشند بر آن‌ها داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات دو آلاینده نانو­دی­­اکسید­تیتانیوم و ریزپلاستیک به تنهایی و به‌صورت توأم بر ماهی تیلاپیای نیل بود. 270 قطعه ماهی (با میانگین وزنی 0/6±23/5 گرم) به‌مدت یک ماه در قالب طرح فاکتوریل (شامل غلظت­ های 0، 1 و 5 میلی­ گرم ­بر­ لیتر نانوتیتانیوم و غلظت­ های 0، 0/5 و 1 میلی­ گرم بر­ لیتر ریزپلاستیک) با 3 تکرار تحت آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد میزان پروتئین در همه گروه­ ها نسبت به کنترل کاهش معنی ­دار نشان دادند (0.05>P). میزان آلبومین و گلبولین نیز در همه گروه ­ها کاهش نشان دادند که در مورد گروه­ هایی که تنها در معرض ریزپلاستیک قرارداشتند معنی ­دار نبود (0.05<P). فعالیت کراتیتین فسفوکیناز (CPK) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و همچنین میزان تری‌گلیسرید در تمامی گروه­ ها به‌جز گروه ­های در معرض ریزپلاستیک به تنهایی، افزایش معنی ­دار را نشان دادند (0.05>P). افزایش معنی ­دار فعالیت گاماگلوتامیل ترانسفراز (GGT) نیز در همه گروه ­ها نسبت به کنترل مشاهده شد  (0.05>P). فعالیت لاکتات دهیدروژناز (LDH) و میزان گلوکز تنها در گروه ­های در معرض آلاینده­ ها به‌صورت توأم، افزایش معنی­ دار از خود نشان دادند (0.05>P) و میزان کلسترول نیز در هیچ یک از گروه ­ها تغییر معنی‌داری را از خود نشان نداد (0.05<P). به‌طور کلی نتایج نشان داد آلاینده ­های مورد بررسی حتی در غلظت­­ های پایین نیز سبب ایجاد تغییرات در فراسنجه‌های مورد بررسی شدند که میزان این تغییرات درگروه ­های در معرض مواجهه توأم آلاینده­ ها بیشتر بود که می‌تواند نشان‌دهنده هم ­افزایی آن‌ها در ایجاد این تغییرات باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exposure of Nile tilapia (Oreochromis niluticus) to titanium oxide nanoparticles and microplastics: Impact on blood parameters

نویسندگان [English]

  • Behzad Nematdoost haghi
  • Alireza Mirvaghefi
  • Hamid Farahmand
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Organisms Exposure to multiple contaminants in the environment can have different effects on them than when exposed to only one pollutant. Investigation of the impacts of nano titaniumdioxide and microplastic, on Nile tilapia was the aim of this study. 270 fish (average weight of 23.5±0.6 g) in factorial design (including concentrations of 0, 1 and 5 mg/l nanotitanium and concentrations of 0.5 0 and 1mg/l microplastic) were treated for 30 days in triplicate. The results indicated that the amount of protein in all groups showed a significant decrease compare with control (P<0.05). The amount of albumin and globulin in all groups showed a decrease that was not significant in the microplastic groups alone (P>0.05). Creatinine phosphokinase (CPK) and alanine aminotransferase (ALT) activities as well as triglyceride levels showed a significant increase in all groups except the microplastic group alone (P<0.05). Gammaglutamyl transferase (GGT) activity in all groups showed a significant increase compared to controls (P<0.05). Lactate dehydrogenase (LDH) activity and glucose levels showed a significant increase only in the groups exposed to pollutants (P<0.05) and cholesterol levels did not show a significant change in any of the groups (P>0.05). In general, the results of the recent study showed that the combined groups had more effects on fish. Also, in comparison with the effects of the two pollutants, titanium dioxide had more effects than microplastics and caused more changes in blood parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental contaminant
  • Biochemical parameters
  • Nile tilapia