تولید ریزجلبک دریایی نانوکلروپسیس (.Nannochloropsis sp) با بکارگیری نمک‌های معدنی تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

جلبک‌ها در مراحل لاروی نقش مهمی در پرورش آبزیان آب‌های شیرین و شور و نیز در تولید ترکیبات مانند پروتیین‌ها، اسید‌های چرب غیر اشباع و رنگدانه‌ها دارند. بنابراین، بسیاری از محققان سعی دارند با ارایه فرمول‌بندی‌های خاص، روند تولید این ریز فعال‌های زیستی را بهبود بخشند. این مطالعه به‌منظور بررسی رشد (تولید بیومس) ریزجلبک دریایی نانوکلروپسیس (.Nannochloropsis sp) به روش کشت توده‌ای با استفاده از نمک‌های متنوع مبتنی بر فرمول کشت گیاهان خاک‌زی در شرایط هیدروپونیک و با به‌کار بردن نمک‌های تجاری کشاورزی در مقایسه با نمک‌های معدنی با درجه آنالتیک، مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، چهار محیط کشت جدید مبتنی بر غلظت‌های مختلفی از فرمول کوپر، 25، 50، 75 و 100 درصد، با ترکیبات معدنی مختلف ساخته شد و با عملکرد محیط شاهد (F/2)، مقایسه شدند. رشد ریزجلبک نانوکلروپسیس در محیط کشت تولیدی با به‌کارگیری غلظت 25 درصد،  با تولید 106 × 001/2 ± 106 × 23/45 (سلول در میلی‌لیتر) نسبت به محیط F/2 با تولید 106× 202/1 ± 106 × 17/15 (سلول در میلی‌لیتر) اختلاف معنی‌داری را نشان نداد ( 0.05 < P). نتایج نشان داد که به‌کارگیری فرمولی در حد 25 درصد از محیط کشت کوپر می‌تواند به‌عنوان یک ترکیب یا فرمول‌بندی و اقتصادی ( 94 درصد ارزانتر) جدید برای کشت جلبک دریایی نانو کلروپسیس در مقیاس وسیع باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production of marine microalgae Nannochloropsis sp. using commercial minerals

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Rafiee
  • Kamran Rezaei Tavabe
  • Nazanin Motamedi
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Algae have the most important role in the production of fresh and marine aquatic animals especially at the stage of larvae culture due to their nutritional and also industrial components such as protein, unsaturated fatty acids, and pigments. Therefore, the researchers trying to improve the production of these micro-activated bio-cells with formulating the new media. This study, aims to investigate production of Nannochloropsis sp. (biomass production) under small scale and batch culture condition, using commercial agriculture fertilizers vs. and analytical grade salts for a period of 20 days. Five different culture media were formulated as treatments. Four concentrations (100, 75, 50 and 25%) of Cooper hydroponic culture media were tested and compared to F/2 medium that is commonly used for microalgae culture. Production of Nannochloropsis sp. Showed better results in 25% medium from eighth to twentieth days of experiment period. In the last day, cell production in treatment with 25% of copper formula (23.45×106±2.001×106 cell/ml) did not show any significant differences than F/2 medium (17.15×106±1.202×106 cell/ml) (P>0.05). The Medium 25% was also highly economic and capable for production of Nannochloropsis sp., since it showed almost 94% (sixteen times) cheaper than F/2 medium (excluding the cost of F/2 analytical grade vitamins) during formulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nannochloropsis sp
  • Algae medium
  • Economical production
  • Commercial salts
  • Biomass