تاثیر عصاره آبی ریز جلبک .Cyanothece sp در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی جوان پا سفید غربی Litopenaeus vannamei

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران.

3 ایستگاه تحقیقات نرمتنان خلیج فارس، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرلنگه، ایران.

چکیده

این مطالعه به‌منظور بررسی اثرات سطوح مختلف مکمل عصاره آبی ریز جلبک .Cyanothece sp بر شاخص­ های رشد، نرخ بقاء و ضریب تبدیل غذایی میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) به مدت 60 روز در مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور چابهار به اجرا درآمد.. 240 قطعه میگوی جوان سفید غربی با میانگین وزنی حدود 0/17± 3/03 گرم در 12 مخزن 70 لیتری با تراکم 20 عدد در لیتر ذخیره‌سازی، با سطوح 0 (شاهد)، 100 (تیمار1)، 200 (تیمار 2) و 300 (تیمار 3) mg/kg مکمل عصاره آبی ریز جلبک .Cyanothece sp به صورت 3 وعده در روز تغذیه و در پایان دوره شاخص ­های رشد، شامل میانگین وزن، طول کل، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، راندمان تبدیل غذایی و بازماندگی میگوهای سفید غربی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمار 200mg/kg عصاره آبی ریز جلبک .Cyanothece sp روی پارامترهای رشد و بازماندگی تاثیرات مثبت و معنی ­داری گذاشتند (0.05>P)، میانگین وزن، طول و ضریب رشد ویژه (SGR) میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 200mg/kg عصاره ریز جلبک .Cyanothece sp به ترتیب 13/88 گرم، 13/03 سانتی­متر و 2/56 درصد به‌طور معنی­ داری بیشتر از مقادیر اندازه گیری شده در سایر تیمارها بود (0.05>P)، در حالی که به دلیل افزایش معنی­دار راندمان ضریب تبدیل غذایی (FCE) در میگوهای تیمار 200 میلی­گرم بر کیلوگرم، میزان ضریب تبدیل غذایی (FCR) در آ‌ن‌ها به‌طور معنی داری کمتر از سایر میگوهای تیمار است(0.05>P). از این تحقیق چنین نتیجه گیری می­ شود که استفاده از عصاره آبی ریز جلبک .Cyanothece sp می­ تواند بر میزان رشد، نرخ بقا و مقاومت میگوی جوان سفید غربی تاثیر مثبت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dietary effects of micro algae Cyanothece sp. on growth performance, Survival and feed conversion ratio of western white shrimp (Litopenaeus vannamei)

نویسندگان [English]

 • Elnaz Erfanifar 1
 • Seyed Abbas Hosseini 1
 • Zahra Amini 2
 • Sajjad Pourmozaffar 3
 • Seyyed Aliakbar Hedayati 1
 • Ashakn Azhdari 2
1 Department of Aquatic Production and Exploitation, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Fisheries Research Center, Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Chabahar, Iran.
3 Persian Gulf Mollusks Research Station, Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Institute, Fisheries Science Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Bandar Lengeh, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of different levels of Cyanothece sp. on growth indices, survival rate and feed conversion ratio of western white shrimp (Litopenaeus vannamei) for 60 days in Chabahar fisheries research center. 240 individual with an average weight of 3.03 ±0.017 g were distributed in 12 tanks with a density of 20 shrimp per liter of storage. Treatment were 0 (control), 100 (treatment 1), 200 (treatment 2) and 300 (treatment 3) mg/kg extract of Cyanothece sp. Growth indices were examined including mean weight, total length, specific growth rate, feed conversion ratio, feed conversion efficiency and survival as 3 meals per day and at the end of the period. The results showed 200 mg/kg of microalgae extract had a positive and significant effect on survival parameters (P<0.05). Mean weight, length and specific growth coefficient (SGR) of shrimp fed a diet containing 200 mg / kg of extract 13.88 g, 13.03 cm and 2.56% were significantly higher than the measured values in other treatments, respectively. While due to the significant increase in feed conversion ratio (FCE) in shrimp treated with 200 mg / kg, the rate of feed conversion ratio (FCR) was significantly lower than other shrimps. It is concluded the use of microalgae extract can have a positive effect on growth rate, survival rate and persistence of young western white shrimp.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Western white foot shrimp
 • microalgae
 • Cyanothece sp
 • growth index
 • FCR