نویسنده = مریم یاور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر فرآیند کلرزنی بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی و MPN باکتریایی پساب آبزی‌پروری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 228-236

سارا کبیر؛ کامران رضایی توابع؛ امیررضا عابدعلم دوست؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ مریم یاور


2. بررسی سطوح مختلف پتانسیل اکسیداسیون احیایی (ORP) بر شاخص‌های کیفی پساب آبزی پروری ماهیان گرمابی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-67

مریم یاور؛ کامران رضایی توابع؛ لعبت تقوی؛ جواد کرمی