نویسنده = فاطمه پیکان‌حیرتی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر جنیستئین محلول در آب به عنوان منبع طبیعی ترکیبات فنولی بر پارامترهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-8

حمیدرضا شهریاری؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ فاطمه پیکان‌حیرتی؛ پدرام ملک پوری