نویسنده = نصرالله محبوبی صوفیانی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر جنیستئین محلول در آب به عنوان منبع طبیعی ترکیبات فنولی بر پارامترهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-8

حمیدرضا شهریاری؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ فاطمه پیکان‌حیرتی؛ پدرام ملک پوری


2. تأثیر جیرۀ غذایی حاوی مس و روی بر فاکتورهای سرمی مرتبط با متابولیسم استخوان در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 82-92

کبری محمدی سرپیری؛ نصراله محبوبی صوفیانی؛ عیسی ابراهیمی درچه؛ یزدان کیوانی؛ پدرم ملک پوری