دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-50 
بررسی پارامترهای هماتولوژی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) در معرض غلظت های تحت کشنده علف کش رانداپ

صفحه 45-54

حامد غفاری فارسانی؛ قاسم رشیدیان؛ سعید شهبازی ناصرآباد؛ مهدی نادری فارسانی؛ علی اکبر هدایتی