مقایسه اثر ذرات ارگوسان و نانو ذرات ارگوسان تهیه شده با روش های پرتو‌‌های گاما و امواج اولتراسونیک بر شاخص‌های رشد و استرس قزل‌آلای رنگین‌کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج، ایران.

چکیده

این مطالعه به ­منظور ارزیابی و مقایسه تاثیر ذرات ارگوسان (آلژینیک اسید) و نانو ذرات ارگوسان تهیه شده به روش­ های گاما و التراسونیک در جیره، در سطح 5 گرم در کیلوگرم جیره صورت گرفت. در این تحقیق شاخص­ های رشد، بقاء و پاسخ به استرس در ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان در 8 هفته بررسی گردید. ابتدا ذرات محرک ایمنی ارگوسان به دو روش گاما و التراسونیک به نانو ذرات آلژینیک اسید تبدیل شد. نانو ذرات آلژینیک اسید تولید شده به روش اولترا قطری حدود 70 نانو متر و نانو ذرات تولید شده با روش پرتوهای گاما قطری حدود 20 نانو متر داشتند. آزمایش با ماهیان به وزن متوسط 9±125 گرم درون مخازن 300 لیتری با تراکم ذخیره‌سازی 40 قطعه ماهی در هر مخزن در 4 تیمار و سه تکرار انجام شد. غذادهی در حد سیری طی دوره پرورش و 2 بار در روز انجام شد. نتایج تفاوت معنی ­داری را در شاخص­ های رشد مورد بررسی شامل وزن نهایی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی نشان داد (0/05<P). از نظر میزان بقاء اختلاف معنی­داری بین تیمارها مشاهده نشد (0/05<P). با انجام تست استرس در انتهای دوره مشخص گردید مقدار کورتیزول به­ طور معنی­ داری نسبت به قبل از استرس افزایش یافت. اما کمترین پاسخ استرس مربوط به تیمارهای گاما و اولترا بود و به­ صورت معنی­ داری کمتر از گروه شاهد بودند (0/05<P). درخصوص مقادیر گلوکز، اختلاف معنی­ داری در قبل و پس از استرس مشاهده نشد (0/05<P). نتایج نشان داد که اضافه کردن نانو محرک آلژینیک اسید تولید شده با روش پرتو­های گاما به جیره قزل­ آلای رنگین­ کمان، اثرات معنی­ داری بر پارامترهای رشد و پاسخ به استرس داشته و به ­نظر می­رسد در شرایط پرورشی و در محدوده وزنی ذکر شده، نانو محرک آلژینیک اسید می­تواند برای این ماهیان مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between of effect of Ergosan particles and nano-particles as produced by using Gamma rays and ultrasonic waves on the growth and stress parameters indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Nematallahi 1
  • Mohammad Izadi 1
  • Farhood Ziaie 2
  • Alireza Mirvaghefi 1
  • Marzieh Heidarieh 2
  • Sadra Mahmoodi 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Nuclear Sciences and Technology Research Institute, Karaj, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate and compare the effect of Ergosan particle (Alginic acid) and Alginic acid nanoparticles produced by gamma radiation and ultrasonic wave method in the diet, with the dose of 5 mg/kg. In this research, growth, survival and response to stress were studied in rainbow trout for a period of 8 weeks. The Ergosan immunity-stimulating particles were converted to Alginic acid nanoparticles (Ergosan) by gamma radiation and ultrasonic waves methods. Alginic acid nanoparticles produced by ultrasonic waves had diameter of 70 nm and those produced by gamma radiation had a diameter of 20 nm. The fish with an average weight of 125±9 gr were kept in 300-liter tanks with a storage density of 40 fish in each tank in 4 treatment and 3 replication. The fish were fed ad libitum twice a day. The results showed significant differences in indices under consideration including growth, final weight, weight gain and FCR (P<0.05). There was not any significant difference between treatments in survival rate (P>0.05). The stress test at the end of the treatment period showed that the mean cortisol levels significantly increases, but gamma and ultra-treatments had the lowest response to stress which was significantly lower than control groups (P<0.05). There was no significant difference in glucose levels before and after stress (P>0.05). The results showed that adding nano stimulating Alginic acid produced by gamma radiation to rainbow trout diet, has significant effects on growth and response to stress. It appears that in cultural conditions and weight range mentioned in this study, nano stimulating Alginic acid could be useful for the fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alginic acid (Ergosan) nanoparticles
  • Gamma radiation
  • Ultrasonic waves
  • Growth