ویژگی های تولیدمثلی ماهی آمورچه Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) در آب بندان های پرورش ماهیان گرمابی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

چکیده

گونه آمورچه یک غیربومی آب­ های داخلی ایران است. هدف از این مطالعه، بررسی برخی خصوصیات تولیدمثلی این گونه­ی غیربومی در آب­ بندان­های شرق استان گلستان می‌باشد. برای این منظور، تعداد 554 نمونه از فرورین تا شهریور 1396 صید و بیومتری شدند. نسبت جنسی مشاهداتی نابرابر و ماده­ها غالب بود. همچنین نسبت جنسی در ماه­ های مختلف متغیر بود. بالاترین شاخص نمو گنادی برای هر دو جنس نر و ماده بالاترین در ماه اردیبهشت بود، به ­طوری­که دوره تولیدمثلی این گونه ماه ­های اردیبهشت و خرداد می­باشد. هم­آوری مطلق از حداقل 365 تا حداکثر 1262 عدد تخمک (به ازاء هر مولد ماده) و هم­آوری نسبی هم از حداقل 104 تا حداکثر 625 تخمک (به ازاء هر گرم وزن بدن مولد ماده) متغیر بود. هم­آوری مطلق با اندازه ماهی (طول، وزن و سن) رابطه همبستگی مستقیم و هم­آوری نسبی با اندازه ماهی (طول، وزن و سن) همبستگی معکوس نشان داد. قطر تخمک­ها از 0/37 تا 0/93 میلی­ متر متغیر بود. میانگین قطر تخمک­ ها در آب ­بندان­های مورد مطالعه، حدود 0/71-0/74 میلی­متر بود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reproductive Characteristics of topmouth gudgeon Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) in the reservoirs of warmwater fish farming- Golestan province

نویسندگان [English]

  • Abdolghader Ghojeghnezhad
  • Rahman Patimar
  • Hojatollah Jafaryan
  • Zia Kordjezi
  • Mohammad Farhangi
Fisheries Department, Faculty of Agricultur and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran.
چکیده [English]

Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) is considered as an exotic fish for inland waters of Iran. This study was carried out to investigate some reproduction characteristics of this species in some reservoirs of warmwater fish farms in Gonbad-e-Kavous, Iran.A total of 554 fish samples were collected between March and August 2017 using beach seine, and fixed into 10% formalin. The sex ratio was unbalanced in favoure of females, additionally there was a monthly variation in sex ration. Based on GSI results, reproductive season of this species was April-May, the highest GSI was observed in April. The absolute fecundity ranged between 365 and 1262, and the relative one 104 to 625 egg/g. The absolute fecundity had significant positive relationship with fish size (length, weight and age), while relative fecundity showed a negative correlation with fish size (length, weight and age). Egg diameter ranges 0.37 to 0.93 mm, with an average of 0.71-0.74 mm in different reservoirs.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exotic
  • Fecundity
  • Reproduction
  • Morphology