تاثیر عصاره گیاه درمنه دشتی بر ایمنی همورال ماهی قزل‏آلای رنگین‎کمان در مواجه با عفونت باکتری استرپتوکوکوس اینیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

عفونت­های باکتریایی از مهم­ترین عوامل تهدید کننده صنعت آبزی ­پروری می­ باشد. یکی از مهم­ترین بیماری ‏های عفونی شایع در اکثر مزارع پرورش قزل‏ آلای رنگین کمان در سال ‏های اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا استرپتوکوکوزیس (Streptococosis) می‏باشد. در سال‏ های اخیر، گیاهان آروماتیک و عصاره آن‏ ها توجه بسیاری را به خود جلب کرده ‏اند. از این­ رو  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عفونت باکتریایی ناشی از سویه استرپتوکوکوس اینیایی بر سیستم ایمنی ماهی­ ها و استفاده از عصاره گیاه درمنه دشتی در کاهش اثر سوء این عفونت باکتریایی بر سیستم ایمنی ماهی قزل­ آلای رنگین‎کمان است. کاهش سطح پراکسیداز پلاسما، IgM، کمپلمان تام، لیزوزیم در ماهی‏ هایی که در معرض باکتری قرار داشته ­اند به خوبی نشان دهنده تاثیر سم آن بر سیستم ایمنی ماهی­ ها است. حال آن­ که در ماهی‏ هایی که با عصاره ی گیاه درمنه دشتی تغذیه شده­ و در مواجه با عفونت باکتریایی قرار گرفته ­اند، تغییر معنی­ داری (05/0>P) در مقایسه با ماهی­ های گروه کنترل مشاهده نگردید، که این امر نشان دهنده تاثیر تقویتی و حفاظتی عصاره‏ی گیاه درمنه دشتی بر سیستم ایمنی ماهی­های قزل­ آلای رنگین‎کمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Artemisia sieberi Besser extract on the humoral immunity of Oncorhynchus mykiss exposed to Streptococcus iniaie

نویسنده [English]

  • Mina Rabie
Department of Natural Resources, Payame Noor University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Bacterial infections are one of the most important threats in the aquaculture. One of the most prevalent infectious diseases in rainbow troutfarms in recent years is Streptococcus in many countries. In recent years, the aromatic plants and their extracts have attracted a lot of attention. This study aimed to evaluate the effect of bacterial infection caused by strain of Streptococcus iniaie on the immune system of fish and the use of the extract of Artemisia sieberi to reduce the devastative effect of this bacterial infection on the immune system of Oncorhynchus mykiss. Reducing levels of the plasma peroxidase, IgM, total complement, lysozyme in fish exposed to bacteria showed the toxic effects of this bacteria on the immune system of fish. However, there was no significant change in the fish fed the extract of Artemisia sieberi and exposed to bacterial infection (P<0.05) compared to control group. This suggests the reinforcement and protective effect of the extract of Artemisia sieberi on the immune system of O. mykiss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemisia sieberi
  • Streptococcus iniaie
  • Oncorhynchus mykiss
  • Humoral Immunity