برآورد ارزش تفرجی فعالیت آب‌بندان‌های پرورش ماهی با رویکرد توریسم کشاورزی در شهرستان قائمشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

ارزش تفرجی فعالیت پرورش ماهی جایگاه ویژه­ایی در بخش گردشگری دارد. در این پژوهش ارزش تفرجی فعالیت پرورش ماهی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط در یکی از روستاهای شهرستان قائمشهر مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف مورد نظر در این پژوهش، برآورد ارزش تفرجی این فعالیت و بررسی تاثیرات متغیرهای اجتماعی‌-‌اقتصادی بر تمایل به پرداخت بازدید‌کنندگان می­باشد. برای اندازه‌گیری تمایل به پرداخت از مدل لاجیت بهره‌گیری شده و بر پایه روش حداکثر راستنمایی، مشخصه‌های این مدل مانند اثر نهایی و کشش وزنی برآورد شده است. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از توزیع 110 پرسشنامه که روایی و پایایی آن تایید شد، بدست آمد. نتایج نشان دادند که متغیرهای سن، میزان تحصیلات، تعداد اعضای خانوار، درآمد افراد و درآمد خانوار بازدیدکنندگان اثر معنی‌داری بر تمایل به پرداخت دارند، هم‌چنین بررسی‌ها نشان داد که بیشینه تمایل به پرداختی پرورش ماهی 1191/2 تومان است. بیشینه تمایل به پرداخت‌های به­ دست آمده نشان از ظرفیت بالقوه این دو فعالیت در زمینه جذب توریسم کشاورزی است، که توجه جدی به این امر را می طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of recreational value of activity of fish rearing ponds using agroturism approach in Ghaemshahr City

نویسندگان [English]

  • Javad Shahraki
  • Ali Sardar Shahraki
  • Sajad Emani
Department of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

In this research, recreational value of fish farming activity has been investigated using a conditional valuation method in one of the villages of Qaemshahr city. The objectives of this study are to estimate the recreational value of this activity and to examine the effects of socioeconomic variables on the willingness to pay visitors. To measure the willingness to pay, the Logit model is used and based on the maximum right-of-way method, the characteristics of this model, such as the final effect and weight traction, were estimated. The final effects of the change are also calculated in each of the variables included in the model using the final effect factor. The data used in this study was the distribution of 110 questionnaires whose validity and reliability were confirmed. The results showed that the variables such as age, educational level, number of household members, people's income and household income of the visitors had a significant effect on the willingness to pay. Also, the study showed that the maximum willingness to pay for fish is 1191.2 Taman. Maximum willingness to pay is indicative of the potential capacity of these two activities in the field of agro-tourism, which requires serious attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish rearing
  • Conditional Valuation
  • Logit model
  • Agroturism
  • Ghaemshahr