بررسی ساختار جمعیتی خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش توالی یابی DNA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران، بوشهر، ایران.

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران.

چکیده

خیار دریایی یکی از گونه­های مهم اکولوژیکی و اقتصادی در خلیج فارس و دریای عمان می­ باشد. به جهت  بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان از روش توالی­ یابی استفاده گردید. بدین منظور 58 نمونه­ از مناطق بوشهر، بندرعباس و چابهار صید، DNA از بافت ماهیچه با استفاده از روش استات آمونیوم استخراج، واکنش زنجیره ای پلی­مراز با استفاده از ژن SrRNA 16 و توالی­یابی نمونه­ ها انجام شد. میانگین تنوع هاپلوتایپی بالا (0/78) در منطقه چابهار 0/81، بندرعباس 0/8 و بوشهر 0/74 مشاهده شد. کمترین میزان تمایز ژنتیکی (Fst) بین جمعیت­ های بندر عباس و بوشهر در حالی که بیشترین میزان تمایز ژنتیکی بین نمونه ­های بوشهر و چابهار برآورد گردید. بیشترین فاصله ژنتیکی بین نمونه ­های بوشهر و چابهار (0/08) و کمترین فاصله ژنتیکی میان نمونه­ های بندر­عباس و بوشهر (0/03) مشاهده شد. نتایج نشان دهنده وجود جمعیت ­های مختلف خیار دریایی در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان است که در مدیریت ذخایر این گونه اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population structure of Holothuria leucospilota in the north of Persian Gulf and Oman Sea using DNA sequencing method

نویسندگان [English]

  • Roghieh Safari 1
  • Seyed Ahmad Qasemi 2
  • Sohrab Rezvani Gilkalaee 3
  • Hadi Qafari 3
1 Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Persian Gulf Research Institute, Khalij Fars University, Bushehr, Iran.
3 Iranian Fisheries Science Research Institute., Tehran, Iran.
چکیده [English]

Sea cucumber is one of the most important ecological and economic species in Persian Gulf and Oman Sea. Sequencing was used to study the genetic diversity and population structure of Holothuria leucospilota in the north of the Persian Gulf and Oman Sea. For this purpose, 58 samples were captured from Bushehr, Bandar abbas and Chabahar. DNA from muscle tissue was extracted using Ammonium Acetate method. Polymerase Chain Reaction (PCR) was conducted on the targeted DNAs and DNA sequencing was carried out. The mean of haplotype diversity was high (0.78), 0.81 Chabahar, 0.8 Bandar abbas and 0.74 Bushehr. The lowest genetic differences were observed between Bandar abbas and Bushehr and the highest between Chabahar and Bushehr. The highest genetic distance was observed between Chabahar and Bushehr (0.08) and the lowest betwee Chabahar and Bushehr (0.03). The esult showed different population of H. leucospilota which should be considered in management of this economically important species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea cucumber
  • Genetic population
  • Diversity
  • Oman Sea
  • Persian Gulf