بررسی بازاریابی محصولات شیلاتی با اولویت بندی عوامل موثر بر مصرف کنندگان ماهی: مطالعه موردی شهرستان بابلسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، جویبار، ایران.

2 موسسه غیرانتفاعی تجن، قائمشهر، ایران.

3 موسسه غیرانتفاعی تجن، ساری، ایران.

چکیده

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان، باعث دستیابی به شناخت و درک رفتار آن ها می گردد که بازاریابان تنها در این صورت می توانند، محصولی منطبق با خواسته های مصرف کنندگان را عرضه و حداکثر رضایت آن ها را تأمین کنند. از این رو در تحقیق حاضر عوامل موثر بر مصرف ماهی در بین ساکنین شهرستان بابلسرمورد بررسی قرار گرفت. داده ها از طریق مصاحبه حضوری و به‌صورت تصادفی- پیمایشی در مراکز خرید، بازارها، اداره‌ها و دیگر نقاط شهر بابلسر بر حسب سهم مناطق سه گانه شهرداری به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه‌بندی شده، جمع آوری شدند. با توجه به حجم جامعه 91679 خانواری شهر بابلسر، تعداد نمونه مناسب با استفاده از فرمول کوکران، 110 خانوار به دست آمد. نتایج نشان داد که بیشتر افراد مورد بررسی بین 10 تا 20 کیلوگرم ماهی مصرف می کنند. همچنین با اطمینان 95 درصد می‌توان ادعا نمود که عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان در بازاریابی ماهی موثر است. داده ها در زمینه ویژگی های جمعیت شناختی و رفتار خرید مصرف کنندگان به دست آمد. نتایج نشان داد که تازگی ماهی به عنوان مهم ترین عامل و زحمت دار بودن ماهی تازه نسبت به بسته بندی به عنوان کم اهمیت ترین عامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان ماهی محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating on the marketing of fishery products by prioritizing factors affecting fish consumers: A case study in Babolsar

نویسندگان [English]

  • Mehran Moslemi 1
  • Mohammadali Rahimi 2
  • Rozbeh Abedi 2
  • Seyed vali Hosseini 3
1 Department of Fisheries, Islamic Azad University - Jouybar Branch, Jouybar, Iran.
2 Department of Fisheries, Institute of Higher Education Tajan, Ghaemshahr, Iran.
3 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Study of affecting factors on the consumer’s behavior leads to the recognition of their behavior, which marketers can only supply a product that meets the needs of consumers and maximizes their satisfaction. In this study, factors affecting fish consumption in Babolsar were investigated. The data were collected through random interviews and randomly-survey in shopping centers, markets, and other parts of the city, according to the share of the three areas of the municipality, classified randomly. According to the population of 91679 households in Babolsar, 110 sample families were selected using Cochran formula. Data were collected on demographic characteristics and consumer purchasing behavior. The results showed that the most of respondents consumes fish between 10 and 20 kilos per year. Furthermore, with 95% confidence, it can be argued that effective factors affecting on the marketing of fish have been effective. The results showed that the fish freshness is the most important factors and difficulty of preparing of fresh fish in relation to fish fillets in the package is considered as the least important factor affecting the behavior of fish consumers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Fish consumers
  • Fish freshness
  • Market