مطالعه برخی شاخص‌های سرمی و خون شناختی فیل‌ماهیان (Huso huso, Linnaeus, 1758) پرواری در شرایط پرورش در استخرهای آب شیرین در فصول مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

2 مدیریت امور ماهیان خاویاری گرگان، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر باهدف ارزیابی برخی از پارامترهای خون­ شناختی (RBC, WBC, MCV, MCH, MCHC, Hb, PCV) و بیوشیمیایی سرم خون (پروتئین تام، گلوکز، کورتیزول و آنزیم‌های کبدی (AST، ALT و ALP) در فیل‌ماهیان (Huso huso) 2 تا 3 ساله طی یک دوره بررسی یک‌ساله در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی در فصول مختلف (پاییز 1395 تا تابستان 1396) انجام شد. بدین منظور پس از خون‌گیری فصلی از طریق ورید ساقه دمی از 15 قطعه فیل‌ماهی به‌ظاهر سالم شاخص‌های مورد نظر مورد سنجش قرار گرفتند. براساس نتایج تغییرات فصلی معنی‌داری در تعداد WBCs، درصد هماتوکریت، مقدار هموگلوبین، اندیس‌های گلبولی (MCV، MCH و MCHC)، سطوح گلوکز و کورتیزول و میزان فعالیت آنزیم‌های AST و ALP مشاهده گردید (0/05>P). در خصوص تعداد RBCs، سطوح پروتئین تام سرمی و میزان فعالیت آنزیم ALT در فصول مختلف اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد(0/05>P). بر اساس نتایج با توجه به ثابت بودن تمام شرایط به‌جز عامل دما می‌توان گفت تغییر دمای محیط می‌تواند به‌عنوان یک شاخص مؤثر در تغییر پارامترهای خونی شناختی و بیوشیمیایی سرم خون فیل‌ماهیان از طریق تغییر در پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب در فصول مختلف بسیار مؤثر باشد. در مجموع نتایج مطالعه حاضر را می‌توان به‌عنوان مقادیر مرجع جهت نظارت بر وضعیت فیزیولوژیک و سلامتی فیل‌ماهیان در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی و سایر مراکز تکثیر و پرورش مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of some serum biochemical and hematological indices of Beluga (Huso huso, Linnaeus, 1758) cultured in freshwater pond in different seasons

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Khozein 1
  • Hojatollah Jafaryan 1
  • Mohammad Farhangi 1
  • Seyed Mostafa Aghilinejad 2
1 Fisheries Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad-e Kavous, Gonbad-e kavous, Iran.
2 Sturgeon Management Office of Golestan Province, Golestan, Iran.
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate some of the hematological (RBC, WBC, MCV, MCH, MCHC, Hb, PCV) and serum biochemical factors (TSP, GLU, COR, AST,ALT and ALP) of 2 to 3 year’s old Great Sturgeon during the yearlong period (autumn 2015 to summer 2016) at the Sturgeon Institute, Shahid Marjani in different seasons. For this purpose, after the seasonal blood sampling a total of 15 great sturgeon specimens were apparentlyhealthy after bleeding in the caudal vein hematological and serum biochemical indices was determined by standard protocols. Based on the results, seasonal variations were observed in WBCS, PCV, Hb, MCV, MCH, MCHC values, activity of AST, ALP enzymes and glucose and cortisol levels (P<0.05). But, there were no any significant differences between RBCs number’s, TSP levels and ALT values (P>0.05). Based on the results and according to the stable of all environmental conditions, except for temperature, couldbe claimed that temperature changes can be very important as a key factor in determining of hematological and biochemical indices of Huso huso in the different season that were complementary to the changes in water quality parameters indicating that environmental changes affects the blood chemistry of Huso huso. Overally, the hematological and biochemical values of the present study can be used as reference for monitoring of physiological and health status of Huso huso from Sturgeon Institute, Shahid Marjani and other center of the fishing and processing sturgeon fishes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beluga
  • Hematological parameters
  • Seasonal variations
  • cortisol
  • Glucose