تاثیر سطوح مختلف کورکومین بر عملکرد رشد و شاخص های بیوشیمیایی ماهی اسکار Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سطوح مختلف کورکومین بر عملکرد رشد و شاخص­های بیوشیمیایی ماهی اسکار بود. برای این منظور150 قطعه ماهی اسکار با میانگین وزن اولیه 01/0±19/5 گرم و طول متوسط 06/0±32/6 سانتی‌متر به‌­طور تصادفی به 5 گروه تقسیم بندی شدند. ماهیان با جیره­های غذایی حاوی سطوح مختلف کورکومین شامل صفر (C0)، 5 (C5)، 10 (C10)، 15 (C15) و 20 (C20) گرم کورکومین در کیلوگرم جیره غذایی به­مدت 56 روز تغذیه شدند. زیست­سنجی ماهیان هر دو هفته یک‌بار انجام گرفت. تفاوت معنی­دار در نتایج رشد، در هفته آخر بیومتری دیده شد. بیشترین وزن نهایی، طول نهایی، وزن کسب شده، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد روزانه، نرخ رشد ویژه و کمترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار C5 مشاهده شد که با تیمار شاهد اختلاف معنی­داری داشت (05/0P<). تفاوت معنی‌داری در فاکتور وضعیت بین تیمار شاهد و سایر تیمارها حاصل نشد (05/0P>). کمترین میزان گلوکز و کلسترول در تیمار C15 و کمترین میزان تری­گلیسرید نیز در تیمار C5 مشاهده شد (05/0P<). در کل دوره پرورش تلفاتی مشاهده نشد و درصد بقا 100 درصد بود. نتایج نشان دهنده تاثیرات مثبت کورکومین بر شاخص های رشد و برخی شاخص های بیوشیمیایی در ماهی اسکار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of different levels of dietary curcumin on growth performance and biochemical parameters of Oscar fish Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)

نویسندگان [English]

  • Razie Nazari
  • Mir Masoud Sajadi
  • Bahram Falahatkar
Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran.
چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the effects of different levels of dietary curcumin on growth performance and biochemical parameters of Oscar (Astronotus ocellatus). A total number of 150 fish with initial average weight of 5.19±0.01 g and average total length of 6.32±0.06 cm were randomly distributed into 5 treatments. Fish were fed with diet containing different levels of curcumin, including control group without curcumin (C0), 5 (C5), 10 (C10), 15 (C15) and 20 (C20) g curcumin kg-1 diet for 56 days. Growth indices were measured every 2 weeks interval. Significant differences were observed in the fourth week. The results showed that highest final body weight, final length, weight gain, body weight gain, daily growth rate, specific growth rate and the lowest FCR were observed in C5 treatment compared to those fed the control diet (P<0.05). There were no significant differences in condition factor between control and other treatments (P>0.05). The lowest plasma glucose and cholesterol levels were measured in C15 and the lowest triglyceride level was found in C5 treatment (P<0.05). There was no mortality during the trial. The results showed that using curcumin can cause effective results in the growth performance and some biochemical parameters in Oscar fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plasma biochemistry
  • Curcumin
  • Growth
  • Turmeric
  • Astronotus ocellatus