تاثیر سطوح مختلف ماده تجاری XTRACT جیره بر شاخص های رشد، بقا و ترکیب شیمیایی بدن بچه ماهی طلایی (Carassius gibelio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

چکیده

این پژوهش به­ منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف ماده تجاری XTRACT جیره بر شاخص ­های رشد، بقا و ترکیب شیمیایی بدن بچه ماهی طلایی (Carassius gibelio) انجام پذیرفت. بدین منظور بچه ماهیان طلایی با میانگین وزنی 0/17±7/53 گرم و طول 0/26±8/34 سانتی­متر در 6 تیمار و سه تکرار به ­صورت کاملأ تصادفی در 18 آکواریوم به حجم آبگیری 80 لیتر توزیع شدند. ماده تجاری XTRACT جیره در سطوح صفر (X0)، 100 (X100)، 200 (X200)، 300(X300)، 400 (X400) و 500 (X500) میلی­ گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی اضافه شد. طول دوره پرورش 12 هفته در نظر گرفته شد. برای بررسی شاخص ­های رشد و مقایسه بین تیمارها در پایان دوره پرورش شاخص ­های رشد شامل افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن، شاخص وضعیت، ضریب تبدیل غذایی، درصد بازماندگی، بازده پروتئینی و بازده چربی اندازه­ گیری شدند. نتایج نشان داد تیمار تغذیه شده با 200 میلی گرم در هر کیلوگرم ماده تجاری XTRACT در وزن نهایی، وزن کسب شده، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، بازده پروتئینی، بازده چربی و کاهش ضریب تبدیل غذایی اختلاف معنی ­داری با گروه شاهد داشت (0/05>P). از نظر درصد بقا ماهیان بیشترین درصد ماندگاری در تیمارهای حاوی سطوح مختلف ماده تجاری مشاهده شد. آنالیز ترکیب شیمیایی نشان داد که بیشترین میزان پروتئین و رطوبت، در تیمارهای X200 و X100 میلی­ گرم در هر کیلوگرم خوراک ماده تجاری XTRACT بود و همچنین بیشترین میانگین چربی عضله در تیمار شاهد ثبت گردید. به عنوان یک نتیجه­ گیری کلی می ­توان بیان داشت که استفاده از 200 میلی­ گرم در هر کیلوگرم ماده تجاری XTRACT در جیره غذایی بچه ماهی طلایی می ­تواند باعث بهبود شاخص های رشد و بقا در ماهی طلایی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of dietary XTRACT on growth, survival, body composition Carassius gibelio

نویسندگان [English]

  • Reza Farzi
  • Mir Masoud Sajadi
  • Bahram Falahatkar
Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of dietary XTRACT on growth, survival and body composition of Carassius gibelio. For this purpose, goldfish fry with a mean weight of 7.53±0.17 gr and a length of 8.34±0.26 cm in 6 treatments with three replicates were distributed randomly in 18 aquaria with 80 liters water capacity. The commercial XTRACT diet was added to diets at levels of 100 (X100), 200 (X200), 300 (X300), 400 (X400), 500 (X500) mg / kg and control diet without XTRACT. The breeding period was considered to be 12 weeks. Growth indices, including weight gain, specific growth rate, body weight gain, status index, feed conversion ratio, survival rate, protein yield, and fat yield were measured for growth indices and comparison between treatments at the end of breeding period. The results showed that the treatment fed 200 mg/kg diet of commercial XTRACT material had significant differences with the control group in the final weights, weight gain, body weight gain percentage, specific protein yield, protein yield, lipid yield and reduction in feed conversion ratio (P<0.05). In terms of survival rate of fish, the highest survival rate was observed in treatments containing different levels of commercial matter. The analysis of the chemical composition showed that the highest protein and moisture content were in X200 and X100 mg/kg of XTRACT commercial feed and also the highest mean muscle fat in the control treatment. As a general conclusion, it can be stated that the use of 200 mg/kg of commercial XTRACT in the goldfish diet can increase and improve the growth and survival index in goldfish. The addition of commercial XTRACT to 200 mg / kg of feed for goldfish is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thyme
  • Cinnamon
  • Pepper
  • Growth
  • Feed additive
  • Antibiotic