تاثیر جنیستئین محلول در آب به عنوان منبع طبیعی ترکیبات فنولی بر پارامترهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران.

چکیده

ترکیبات فنولی به­ عنوان یکی از فراوانترین متابولیت­ های گیاهی محسوب می­ شوند. این ترکیبات به طرق مختلف وارد اکوسیستم­ های آبی می شوند و سلامتی ماهیان و بالطبع انسان­ ها را به خطر می اندازند. در این تحقیق، تاثیر غلظت­ های مختلف فلاونوئید جنیستئین به ­صورت محلول در آب بر پارامتر­های خونی­ شامل تعداد گلبول­های قرمز خون (RBC)، غلظت هموگلوبین (Hb)، درصد هماتوکریت (Hct)، متوسط هموگلوبین گلبول قرمز (MCH)، متوسط حجم گلبول قرمز (MCV)، غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز (MCHC)، شمارش افتراقی گلبول سفید در ماهی کپور معمولی با محدوده وزنی 82-52 گرم مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش، 5 تیمار از جنیستئین با غلظت­ های 14/8، 28/8، 65/0، 127/3، 223/6 میکروگرم در لیتر و یک گروه شاهد طی یک دوره 30 روزه در نظر گرفته شد. پس از پایان آزمایش، از هر تیمار 7 قطعه ماهی به صورت تصادفی انتخاب و از آن­ها خونگیری به عمل آمد. نتایج بدست آمده حاکی از عدم وجود تغییرات معنی­دار در تمامی پارامتر­های اندازه­ گیری شده در مقایسه با گروه شاهد است. بنابراین، غلظت­ های مورد استفاده جنیستئین در مطالعه حاضر نمی­ تواند اثرات زیانباری بر سیستم خون­ سازی ماهی کپور معمولی داشته باشد که این خود حاکی از احتمال سمی نبودن ترکیبات فنولی موجود درفلاونوئیدها در محدوده مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of water-borne genistein as a natural source of phenolic compounds on hematological parameters of common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Shahryari 1
  • Nasrollah Mahboobi Soofiani 1
  • Fatemeh Paykan Heyrati 1
  • Pedram Malekpouri 2
1 Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
2 Young Researchers and Elites Club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Phenolic compounds are one of the most abundant metabolites of plants. These compounds enter the aquatic ecosystems through different ways and consequently threat aquatic animal health as well as human life. In this project, the effect of different concentrations of water-borne genistein flavonoid on hematological parameters, including the number of red blood cells (RBC), hemoglobin concentration (Hb), percentage of hematocrit (Hct), mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) and differential count of white blood cell were studied in common carp weighing 52-82 g. In this study, 5 different treatments of genistein, including 14.8, 28.8, 65.0, 127.3, 223.6 µg/l and a control group were considered in a period of 30 days. At the end of experiment, 7 fish from each treatment were randomly selected and blood samples were then withdrawn. The results showed no significant changes in all measured parameters as compared with the control group. Therefore, the tested concentrations of genistein in the present study could not cause deleterious effects on common carp hematopoiesis. This indicates that phenolic compounds in current conditions did not have any toxic effects on common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoestrogen
  • Isoflavone
  • Differential count
  • Hemoglobin
  • Common carp