اثر اسانس دانه زنیان (Carum copticum) بر باکتری اشریشیاکلی تلقیح شده در گوشت چرخ شده کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق تاثیر اسانس دانه زنیان بر مهار رشد باکتری اشریشیاکلی تلقیح شده در گوشت چرخ شده کپور معمولی هنگام نگهداری در یخچال (4 درجه سانتی­گراد) بود. اسانس دانه زنیان با غلظت­ های 2، 3 و 4 میکرولیتر برگرم به گوشت چرخ شده کپور معمولی تلقیح شده (CFU/g 103) با باکتری اشریشیا کلی اضافه و پس از بسته ­بندی در یخچال (4 درجه سانتی­گراد) نگهداری گردیدند. فراسنجه‌های شیمیایی (پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و مجموع بازهای نیتروژنی فرار) و میکروبی (شمارش باکتری اشریشیاکلی، باکتری‌های مزوفیل هوازی و باکتری ­های سرماگرا) در زمان­های 24، 72، 144، 216 و 288 ساعت اندازه­ گیری شدند. مقدار پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و مجموع بازهای نیتروژنی فرار طی نگهداری در همه تیمارها افزایش یافت، اما این افزایش در تیمارهای حاوی اسانس دانه زنیان کمتر بود. میزان باکتری‌های مزوفیل هوازی و سرماگرا با افزایش اسانس دانه زنیان کاهش یافت. تیمارهای حاوی اسانس دانه زنیان رشد باکتری اشریشیاکلی را مهار کرده و پس از 144 ساعت سبب کاهش آن گردیدند. غلظت 4 میکرولیتر بر گرم اسانس دانه زنیان بیشترین تاثیر را بر فراسنجه ­های شیمیایی و میکروبی نشان داد. بنابراین می­ توان نتیجه ­گیری کرد که اسانس دانه زنیان دارای خاصیت آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی بوده و برای نگهداری فرآورده های شیلاتی توصیه می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Carum copticum seed essential oil on the Escherichia coli inoculated in minced Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • Samira Faramarzpour Darzini 1
  • Ebrahim Alizadeh Doughikollaee 1
  • Mohsen Shahriari Moghadam 2
  • Mostafa Yousef Elahi 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran.
2 Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran.
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of Carum copticum seedessential oil on inhibition the growth of Escherichia coli inoculated in minced of Cyprinus carpio during refrigerated storage (4˚C). Carum copticum seedessential oil with concentrations of 2, 3 and 4 µL/g were added in minced of C. carpio inoculated (10 3 CFU/g) with E. coliand after packing stored in refrogerator (4˚C). Chemical (PV, TBA and TVB-N) and microbial parameters (E. coli count, TVC and PTC) were measured at 24, 72, 144, 216 and 288 times (hrs). The PV, TBA and TVB-N values increased during storage in all treatments but this increase was lower in treatments containing C. copticum seedessential oil. TVC and PTC counts decreased with increaseing of C. copticum seedessential oil. The treatments containing C. copticum seedessential oil was inhibited the growth of E. coli and decreased E. coli number after 144 hrs. The concentration of 4 µL/g of C. copticum seedessential oil showed the greatest effect on chemical and microbial parameters. Thus it can be concluded that the C. copticum seedessential oil has antibacterial and antioxidant properties and recommended to preservative of fisheries products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minced meat
  • Escherichia coli
  • Carum copticum essential oil
  • Sensory analysis