بررسی تنوع جمعیتی سیاه ماهی هراتی (Capoeta heratensis) در حوضه های آبریز هریرود و دشت کویر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در این مطالعه تنوع جمعیتی سیاه ماهی هراتی Capoeta heratensis در حوضه های آبریز هریرود و دشت کویر ایران با استفاده از روش ریخت­سنجی هندسی مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور سه جمعیت از گونه سیاه ماهی هراتی از روخانه­ های آل، هریرود و بیدواز در مجموع به تعداد حدود 30 عدد از هر گونه نمونه ­برداری گردید. نمونه پس از بیهوشی فرمالین بافری تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از عکسبرداری از نیمرخ چپ ماهیان با استفاده از یک دوربین دیجیتال، تعداد 15 لندمارک بر روی تصاویر با استفاده از نرم افزار TpsDig2 قرار داده شد. داده­ های مختصات حاصل از لندمارک­گذاری نمونه ­ها پس از آنالیز پروکراست، با استفاده از روش آماری چند متغیره PCA، CVA، Manova و آنالیز خوشه ­ای توسط نرم افزار Past و MorphoJ مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیز CVA تفاوت معنی­داری  را بین اشکال این سه جمعیت نشان داد. براساس نتایج جمعیت بیدواز از لحاظ ریختی دارای بیشترین تفاوت با دو جمعیت دیگر بود. تفاوت­های مشاهده شده را می ­توان به وجود تنوع در زیستگاه و عادات تغذیه ­ای و همچنین جدایی جغرافیایی جمعیت­ های مورد مطالعه نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population variation of Capoeta heratensis in Hari River and Dasht-e Kavir basins using geometric morphometric technique

نویسندگان [English]

  • Soheil Eagderi 1
  • Saeed Kelary Ebrahimi 2
  • Sohrab Ashrafi 3
  • Parya Jalili 1
1 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to survey population variation of Capoeta heratensis in Hari River and Dasht-e Kavir basins of Iran using geometric morphometric technique. For this purpose, 3 populations of C. heratensis, with 30 specimens for each population, were collected from the Aal, Hari and Bidvaz rivers. The specimens were fixed into buffered formalin after anaesthetizing and transported to the laboratory. The left side of each specimen was photographed using digital camera and fifteen landmark points were digitized on 2D images using TpsDig2. The landmark data after generalised procrustes analysis were analyzed using PCA, CVA and cluster analysis using Past and MorphoJ softwares. CVA analysis displayed significant differences among three studied populations. Based on the results, Bidvaz population showed greater differences compared to two other populations. The observed differences can be attributed to the diversity of habitat and feeding habits of the studied populations as well as geographical separation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capoeta heratensis
  • Siah mahi Harati
  • Hari River basin
  • Morphometric