اثر ترکیبی کودهای شیمیایی و محیط کشت BG11 بر سرعت رشد، ترکیب بیوشیمیایی، کلروفیل و مقدار کارتنوئید کل جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس (Haematococcus pluvialis) در آب لب شور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

2 پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

استفاده از روش ­های استاندارد برای تولید جلبک ­های تک سلولی، هزینه­های زیادی در برداشته و در موارد زیادی مقرون به صرفه نمی ­باشد. بنابراین استفاده از کودهای شیمیایی می ­تواند جایگزین مناسبی برای تولید جلبک ­های تک سلولی به شمار آید. در همین راستا مقدار 104×4/25 جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس به هر ظرف 3 لیتری اضافه گردید. نتایج حاصل از بررسی فاکتورهای نرخ رشد ویژه، میزان تقسیم سلولی در روز، بازدهی تثبیت دی اکسید کربن، بازدهی زیست توده و زیست توده کل نشان داد که تیمار 7 بالاترین و تیمار 1 پایین­ترین مقدار را دارد(0/05>P). بالاترین محتوای پروتئینی در تیمار 6، چربی در تیمار 7 و کربوهیدرات در تیمارهای 3 و 4 به ترتیب برابر با 32/35 درصد، 35/46 درصد و 31/01 و 32/19 درصد مشاهده شد (0/05>P). در تیمار 5 بالاترین محتوای کلروفیل a و در تیمار 3 بالاترین محتوای کلروفیل b و کارتنوئید کل مشاهده شد که مقادیر به ­دست آمده به ­ترتیب برابر با 60/44، 19/62 و 73/152 میکروگرم بر گرم وزن‌تر بودند (0/05>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The combination effect of chemical fertilizers and standard BG11 medium on growth rate, biochemical composition, fatty acid profile, chlorophyll and total carotenoid content of Haematococcus pluvialis in brackish water

نویسندگان [English]

  • Saeid Vahdat 1
  • Behrooz Atashbar 2
  • Manizheh Biabani Asrami 3
  • Farzaneh Noori 2
1 Young Researchers and Elite Club, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
2 Artemia and Aquaculture Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Fishery Department, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Using of the standard methods for the production of unicellular algae have high harvesting costs and in many cases is not affordable. Therefore chemical fertilizers could be considered as an appropriate alternative for the production of unicellular algae. In this regards, Haematococcus pluvialis, were transferred to each of the 3-liters container. The results showed that the specific growth rate, the cell division per day, carbon dioxide fixation efficiency, biomass and total biomass efficiency was significantly higher and lower in treatment 7 and 1 respectively (P<0.05). The highest protein (17.35%), fat (15.46%) and carbohydrate (6.42 and 8.01) content was observed in treatments 6, 7, 2 and 3, respectively (P<0.05). the highest chlorophyll a (44.60 mg/g FW) in treatment 5 and chlorophyll b (62.19 mg/g FW) carotenoid (152.73 mg/g FW) in treatment 3 (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haematococcus pluvialis
  • Biochemical composition
  • Chlorophyll
  • Total Carotenoids