اثر بررسی غلظت های مختلف سم ورتیمک بر بافت گوارشی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با ایزومالتوالیگوساکارید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

چکیده

در این تحقیق در این تحقیق 147 قطعه ماهی کپور با میانگین وزنی 4/0±37 با شرایط محیطی آکواریوم، نگهداری شدند. LC50/96h برای سم ورتیمک ppm 1/243 محاسبه گردید که براساس آن سه غلظت کشنده ppm 2، ppm 3 و ppm 6 برای این بررسی در نظر گرفته شد. اضافه کردن پری­بیوتیک ایزومالتو الیگوساکارید به غذا با روش اسپری کردن به­ میزان یک g/kg صورت گرفت. نتایج نشان داد تیمارهایی که بعد از القای ایزومالتوالیگوساکارید در معرض سم ورتیمک قرار گرفتند، عارضه­ های بافتی نظیر واکوئوله شدن پرزهای روده، خونریزی، نکروزر، دژنراسیون اپی­تلیوم، از بین رفتن پرزهای روده، در بافت روده مشاهده شد که عارضه­ ها به ­ترتیب در غلظت ppm 6، ppm 3 و ppm 2 بیشترین اثر تخریب را در بافت روده نشان دادند. ایزومالتوالیگوساکارید نتوانست از میزان عارضه­ های ناشی از آسیب بافتی سم ورتیمک در بافت روده بکاهد. با توجه به این­ که پری بیوتیک از طریق گوارش و روده جذب می ­شود و اثر مثبت در این اندام ­ها نشان می­دهد ولی در این بررسی اثر معنی­ دار و مثبتی در بافت روده مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different concentrations of Vertimec in the gastrointestinal tissue of common carp (Cyprinus carpio) fed isomaltooligosaccharide

نویسندگان [English]

  • Seyyed Aliakbar Hedayati 1
  • Fatemeh Darabitabar 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Department of Fisheries, Khoramshahr Marine Science and Technology University, Khoramshahr, Iran.
چکیده [English]

In this study, 147 common carp for two weeks were kept in the aquarium condition. LC50 / 96h of Vertimec was calculated as 1.243 and on this bais three lethal concentration 2, 3, 6 ppm were considered for this study. Isomaltooligosaccharide prebiotic was spereyed to the food as 1 g / kg. The results showed that after induction of isomaltooligosaccharide to the treatments that were exposed to vertimec, histopathological disorders such as vacuolization latest, bleeding, necrose, degeneration of the epithelium, loss of intestinal villi in the intestinal tissue was observed.  Concentration of 6, 3 and 2 ppm had severe effects on intestinal tissue, respectively. Isomaltooligosaccharide could not decrease the histopathological effects tissue due to vertimec exposue. Since tis prebiotic is absorbed via intestinal tissue and can show its positive effect of this organ, but the results did not show significant and positive effect in the intestinal tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isomaltooligosaccharides
  • Intestin
  • Vertimec
  • Defense