تاثیر تریپلوئیدی بر شاخص های رشد و ناهنجاری شکلی در ماهی کوی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

چکیده

القای تریپلوئیدی یکی از روش ­های بیوتکنولوژی در آبزی ­پروری است که برای دستکاری ژنتیکی استفاده می­ شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تریپلوئیدی بر شاخص ­های رشد ماهی کوی (Cyprinus carpio) و تاثیر آن بر بروز ناهنجاری ­های ریختی بود. در این آزمایش با استفاده از شوک­ های گرمایی القای تریپلوئیدی انجام شد. برای انجام شوک گرمایی سه متغیر دمای شوک (38، 40 و 42 درجه سانتی­گراد)، زمان آغاز شوک (1، 2، 4، 6 و 8 دقیقه پس از لقاح) و مدت زمان شوک (1، 2 و 3 دقیقه) مورد آزمایش قرار گرفت. برای شناسایی ماهیان تریپلوئید از روش اندازه­ گیری هسته­ ی گلبول قرمز استفاده شد. به منظور تاثیر تریپلوئیدی روی شاخص­ های رشد، طول و وزن اولیه و نهایی ماهیان در پایان دوره­ی آزمایش اندازه گیری شد و سپس شاخص ­های رشد (افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت و ضریب تبدیل غذایی) محاسبه شد. همچنین در پایان دوره تعداد ماهیانی که دارای ناهنجاری بدنی بودند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد اختلاف معناداری در مقدار ضریب تبدیل غذایی و نرخ رشد ویژه در بین ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید مشاهده نشد. همچنین اختلاف معنی ­داری از لحاظ افزایش وزن و فاکتور وضعیت بین این دو گروه وجود نداشت (0/05<P). طبق نتایج حاصل از آزمایش اختلاف معنی داری در رابطه با ناهنجاری و بدشکلی در بین گروه ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید مشاهده نشد (0/05<P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of triploidy on growth factors and body abnormalities in koi fish (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Shima Hatefi 1
  • Mohammad Sudagar 1
  • Abasali Hajibeglou 1
  • Mohammad Harsij 2
1 Department of Aquaculture, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture Science and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran.
چکیده [English]

Induction of triploidy is one of the biotechnological methods in aquaculture used for genetic manipulation. The aim of this study was to evaluate the effect of triploidy on growth factors and body deformities of koi fish (Cyprinus carpio). In this experiment, induction of triploidy was performed by heat shock. For thermal shock three shock variables (38, 40 and 42°C), initiation time of shock (1, 2, 4, 6 and 8 min after fertilization) and shock duration (1, 2 and 3 min) were examined. The method of red cell nucleus measurement was used to identify the triploid fish. In order to evaluate the effect of triploid on growth factors, the initial and final weight and length of fish were measured. Growth factors, including weight gain, specific growth rate, condition factor and feed conversion ratio were then evaluated. Also, at the end of the experiment, the number of fish with body deformities was studied. The results showed no significant difference in FCR and SGR between diploid and triploid fishes. In addition, there were no significant difference in WG and CF between two groups (P>0.05). According to the results of the experiment, there were no significant difference in relation to body shape deformities between the diploid and triploid fish (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feed conversion ratio
  • Nuclear of red cell
  • Thermal shock