تأثیر پروبیوتیک تجاری مولتی بهسیل بر عملکرد رشد، کارایی تغذیه و کیفیت لاشه ماهیان جوان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، گلستان، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبعی دانشگاه گنبد کاووس، استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر محصول تجاری پروبیوتیکی مولتی بهسیل شامل مخلوطی از چندین گونه از لاکتوباسیلوس و باسیلوس­ های پروبیوتیکی، مخمر و میکروارگانیزم­ های پروبیوتیکی دیگر بر عملکرد رشد و تغذیه ماهیان جوان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) از طریق مکمل سازی جیره‌های غذایی بود. برای این منظور تعداد 600 قطعه بچه ماهی قزل‌آلا با میانگین وزنی 0/650±19/08 گرم به‌طور تصادفی به 12 قفس توری (با اندازه 1 ×0/6×0/6 متر با تراکم 50 قطعه ماهی در هر قفس و با جاگذاری شده در استخرهای بتونی آبگذر) معرفی شدند. این آزمایش در قالب یک طرح آزمایشی کاملاً تصادفی و با یک گروه شاهد و سه تیمار آزمایشی M1، M2 و M3 انجام شد. در تیمارهای آزمایشی ماهیان به ترتیب با جیره‌های مکمل شده با پروبیوتیک تجاری مولتی بهسیل در سطوح 200، 300 و 400 میلی­گرم در کیلوگرم به مدت 45 روز تغذیه شدند. در پایان آزمایش وزن و طول نهایی، میانگین رشد روزانه و کارآیی تبدیل اختلاف معنی‌داری را در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند (0/05<P). اختلاف در نرخ رشد ویژه، ضریب رشد حرارتی و کارایی ابقاء انرژی در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نگردید (0/05>P). در حالی­که پروتئین خام (19/71 درصد) و چربی خام (7/44 درصد) در تیمار M3 در مقایسه با گروه شاهد (پروتئین خام 53/18 درصد و چربی خام 7/17 درصد) افزایش معنی­داری داشت (0/05<P). نتایج نشان داد که سطوح مختلف پروبیوتیک مولتی بهسیل در پرورش ماهیان قزل آلای جوان تاثیرات متفاتی را بر عملکرد رشد و تغذیه در این ماهی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of commercial Multi-Behsil probiotic on growth performance, feeding efficiency and carcass quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) juvenile

نویسندگان [English]

  • Suzan Nasiripour 1
  • Hojatollah Jafaryan 2
  • Mohammad Harsij 1
  • Hosna Gholipour Knanni 1
1 Fisheries Department, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad Kavoos, Gonbad -e Kavous, Golestan, Iran.
2 Department of fishery, Faculty of agriculture and natural resources, University of Gonbad Kavoos, Golestan province, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate that the effect of commercial product of Multi-Behsil probiotic, including a mixture of several species of probiotic lactobacilli, bacilli, yeast and other probiotic microorganisms on growth and feeding performance in Oncorhynchus mykiss juveniles through the supplementation of diets. For this purpose, number of 600 fish juveniles with average mean weight 19.08±0.65 g were randomly introduced into 12 netting cages (size of 0.6×0.6×1 m with density of 50 fish per cage and placed in raceway concrete ponds). This experiment was conducted in a completely randomized design with a control group and three experimental treatments, M1, M2 and M3. In experimental treatments fish were fed with supplemented diets in levels of 200, 300 and 400 mg/kg of Multi-Behsil probiotic in diet for 45 days respectively. At the end of the trial, final weight and length, Average daily Growth, and Feed Conversion Efficiency showed significant differences in comparison with the control (P<0.05). There was no significant difference on specific growth rate, Thermal Growth Coefficient and Energy retention efficiency in comparison with the control group(P>0.05). While the crude protein (19.71%) and crude lipid (7.44%) of carcass in treatment of M3 had significantly increase (P<0.05) in comparison with the control group (crude protein 18.53% and crude lipid 7.17%). This study highlighted that the different levels of Multi-Behsil probiotic in rearing of Rainbow trout juveniles had different effects on growth and feeding performance in this fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotic
  • Feeding
  • rainbow trout
  • Crude protein
  • Energy retention efficienc