مقایسه عملکرد رشد، بازده فیله و پروفیل اسیدهای آمینه ماهیان کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio) و گورامی عظیم الجثه (Osphronemus goramy) پرورش یافته در استخرهای بتونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

4 گروه فرآوری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر به­ منظور تعیین قابلیت ­های پرورش و ارزش پروتئینی ماهی گورامی عظیم­الجثه به­ عنوان یک گونه خوراکی جدید و مقایسه آن با کپور معمولی به­ عنوان یک گونه رایج پرورشی طراحی شد. به منظور تجزیه و تحلیل فاز پرورشی ماهی گورامی عظیم الجثه در شرایط کشت تک گونه­ ای و مقایسه آن با کپور معمولی، بچه ماهیان گورامی و کپور در دامنه وزنی یکسان (به ­ترتیب 0/27±5 و 0/17±5/02 گرم) خریداری و به استخرهای بتونی معرفی و در شرایط یکسان شامل 2 تیمار با 3 تکرار با جیره تجاری ماهی کپور معمولی به ­مدت یکسال پرورش یافتند. نتایج شاخص ­های رشد نشان داد که نرخ بقا، میزان افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و شاخص قیمت دارای سطوح بهینه ­تری (0/05>P) در ماهیان کپور معمولی بوده است. در مقابل کارایی پروتئین و شاخص احشایی در ماهیان گورامی عظیم الجثه بهبود قابل ملاحظه ­ای را نشان داد (0/05>P). بازده فیله و لاشه به ­طور معنی­داری در ماهیان گورامی عظیم الجثه بالاتر بود (0/05>P). اسیدهای آمینه ضروری آرژنین، هیستیدین، لیزین، ترئونین و تریپتوفان و اسیدهای آمینه غیرضروری آلانین و سرین در ماهی گورامی عظیم الجثه در مقایسه با کپور معمولی به­ صورت معنی­ دار در سطوح بالاتری قرار داشت. همچنین نسبت اسیدهای آمینه ضروری به غیرضروری در دو گروه از ماهیان فاقد اختلاف معنادار بود (0/05<P). در مجموع، نتایج این مطالعه نشان داد که ماهی کپور معمولی در شرایط یکسان در استخرهای بتونی قابلیت رشد بیشتری نسبت به ماهی گورامی عظیم ­الجثه دارد، ولی مقادیر مناسب­تری به لحاظ بازده لاشه و شاخص احشایی در ماهی گورامی عظیم الجثه حاصل شد. به ­علاوه با توجه به ارتقای معنی ­دار اسیدهای آمینه ضروری آرژنین، هیستیدین، لیزین، ترئونین و تریپتوفان و اسیدهای آمینه غیرضروری آلانین و سرین و نیز عدم وجود اختلاف معنی­ دار در نسبت اسیدهای آمینه ضروری به غیرضروری در دو گونه مورد سنجش، می­ توان به لحاظ ویژگی­ های کیفی و ارزش غذایی ماهی گورامی عظیم الجثه را در زمره ماهیان پرورشی ارزشمند قلمداد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of growth performance, fillet efficiency and amino acid profile of common carp (Cyprinus carpio) and giant gourami (Osphronemus goramy) reared in concrete pools

نویسندگان [English]

  • Amin Farahi 1
  • Mohammad Sudagar 1
  • Siamak Yousefi Siahkalroudi 2
  • Mohammad Mazandarani 1
  • Shahram Dadgar 3
  • Seyed Mahdi Ojagh 4
1 Department of Aquaculture, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University of Varamin-Pishva Branch, Varamin, Iran
3 Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran.
4 Department of aquatics processing, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

This study was designed to determine the cultivation potentials and protein value of giant gourami as a new edible species and compare it with common carp as a common species. In order to analysis the growth phase of the giant gourami in a monoculture system and compare it with common carp, fishes were purchased in the same weight range (5±0.27 and 5.02±0.17 g, respectively) and presented to concrete pools in the same conditions, two treatments with 3 replicates. Fish were fed with common carp commercial diet of for one year. Growth performance such as survival rate, weight gain, SGR, FCR and price index showed more optimal results (P<0.05) in common carp, but the protein efficiency and visceral index in giant gourami improved, significantly (P<0.05). Fillet and carcass yields were significantly higher in giant gourami (P<0.05). The essential amino acids such as arginine, histidine, lysine, threonine and tryptophan, and non-essential amino acids including alanine and serine were remarkably higher in giant gourami compared to common carp (P<0.05). Also, there was no significant difference in EAA/NEAA at two groups of fish (P>0.05). Overall, the results of this study showed that common carp in the same condition in concrete pools was more able to grow than giant gourami, but better values ​​for carcass yield and visceral index were obtained in giant gourami. In addition, according to the significant upgrading of the essential amino acids such as arginine, histidine, lysine, threonine and tryptophan and unnecessary amino acids including alanine and serine, and also the absence of significant differences in the EAA/NEAA at two species, due to the qualitative features and nutritional value of giant gourami, it can be considered as a valuable farmed fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyprinus carpio
  • Osphronemus goramy
  • growth performance
  • Amino acid profile