بررسی اثر عصاره خیار دریایی (Holothuria leucospilota) بر کیفیت میکروبی فیله ماهی شوریده (Otolithes rubber) در شرایط نگهداری در یخچال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش فیله‎های ماهی شوریده تحت تأثیر غلظت‎های مختلف (5/0، 1 و 2 درصد) عصاره  الکلیخیار دریایی Holothuria leucospilota قرار گرفت و سپس تحت خلأ بسته‎بندی شد. فیله‎های بسته‎بندی شده به­ مدت 16 روز در یخچال در دمای ۴ سانتی­گراد نگهداری شد و هر 4 روز یک­بار آزمایش‌های میکروبی شامل شمارش مجموع باکتری‏های کل، باکتری‏های سودوموناس، انتروباکتریاسه و باکتری‏های تولیدکننده سولفید هیدروژن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مجموع باکتری‎های کل در همه تیمارها با گذشت زمان افزایش یافت و بیشترین مقدار این شاخص در همه تیمارها در روز 12 نگهداری مشاهده شد. باکتری سودوموناس، انتروباکتریاسه و باکتری‏های تولیدکننده سولفید هیدروژن در طول دوره نگهداری در نمونه شاهد به‌طور معنی‏داری بیش از نمونه‎های تیمار شده با عصاره بود. در نمونه‎های تیمار شده با عصاره 2 درصد تا روز 4 نگهداری باکتری سودوموناس مشاهده نشد. انتروباکتریاسه نیز در تیمارهای 1 و 2 درصد تا روز 8 نگهداری دیده نشد. در تیمار 2 درصد تا روز 12، در تیمار 1 درصد تا روز 8 و در تیمار 5/0 درصد تا روز 4 هیچ‎گونه باکتری تولیدکننده سولفید هیدروژن مشاهده نشد. نتایج حاکی از آن است که عصاره خیار دریایی بر روی نمونه‎های ماهی در حفظ کیفیت مطلوب آن‌ها و افزایش مدت زمان نگهداری در شرایط سرد، تأثیر بسزایی دارد. شایان ذکر است که عصاره 2 درصد نسبت به سایر غلظت‎های عصاره در افزایش ماندگاری فیله‎های ماهی شوریده اثر بیشتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sea cucumber extract (Holothuria leucospilota) on the microbial quality of Otolithes rubber fillets in refrigerated storage

نویسندگان [English]

  • Hannaneh Rezaeeian 1
  • Seyed vali Hosseini 1
  • Alireza Mirvaghefi 1
  • Abbas Ali Motalebi Moghanjoghi 2
  • Kobra Ziyaei 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Iranian Fisheries Research Organization, Tehran, Iran, Iran.
چکیده [English]

In this study, Otolithes rubber fillets were treated by sea cucumber Holothuria leucospilota extraction and then they were vacuum packed. Packed fillets were refrigerated at 4 centigrade for sixteen days. As an evaluation, microbial tests every four days including counting total bacteria, Pseudomonas, Enterobacteriaceae and hydrogen sulfide-producing bacteria were done. The results declared that during the period, the sum of the total bacteria in all treatments has increased and the maximum value of this index was maintained at 12th day in all treatments. Furthermore during the storage period, the number of bacteria which produce hydrogen sulfide and Pseudomonas and Enterobacteriaceae, were significantly greater than samples which were treated by sea cucumber Holothuria leucospilota extraction. Interestingly, there were no bacteria in the samples that were treated by sea cucumber Holothuria leucospilota 2% extraction for first four days. Also Enterobacteriaceae weren’t found in 1% and 2% extraction treatments until the 8th day of storage and the bacteria producing hydrogen sulfide weren’t seen in 2%, 1% and 0.5% extraction treatment until 12th, 8th and 4th day respectively. Results indicate dramatically that sea cucumber extraction has a considerable impact on samples including maintaining quality and increasing storage time of fish fillets in cold conditions. Notably 2% extract was more effective than other extracts concentrations in increasing survival of fillets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea cucumber
  • Extract
  • Antimicrobial activity
  • Refrigerated storage