بررسی اثرات همیاری در تولید اورگانیک ماهیان گرمابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 مدیریت بهداشت و کنترل بیماری های آبزیان، سازمان دامپزشکی، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت تغذیه آبزیان از نظر کیفی و اقتصادی مطالعات متعددی در مورد جایگزینی اقلام غذایی، کاهش و حذف غذا برای تولید اورگانیک آبزیان صورت گرفته است. هدف این پژوهش حذف کامل غذای دستی با استفاده از پدیده همیاری در پرورش ماهیان گرمابی بوده است. این بررسی به مدت دوسال پی در پی در مرکز پژوهش آبزی پروری دانشکده دامپزشکی "امین آباد" صورت گرفته است. در میان ماهیان گرمابی کپور معمولی به عنوان همه چیز خوار، کپور نقره ای فیتوپلانکتون خوار و کپور سرگنده زئوپلانکتون خوار برای بررسی این پدیده انتخاب شدند. وزن ابتدایی هر یک از 30 درصد کپور معمولی و 65 درصد از کپور نقره ای و 5 درصد از کپور سرگنده به ترتیب برابر 4/5 گرم، 30 گرم و 30 گرم تعیین شد. در سال اول وزن نهایی کپور معمولی و کپور نقره ای و کپور سرگنده پس از 206 روز به ترتیب به 850 گرم، 712 گرم و 1750 گرم رسید در حالیکه وزن نهایی نمونه های پرورش تک گونه ای شاهد در کپور معمولی و کپور نقره ای به ترتیب برابر 365 گرم و 375 گرم بود. در سال دوم پرورش همیاری بدون مصرف غذا مقدار تولید برابر 4912/4 کیلوگرم در هکتار و تولید در نمونه های شاهد با مصرف غذا برابر با 4817 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. نتایج این بررسی با رشد مناسب فردی گونه های ماهی، مجموع تولید و بهای کلی حذف غذا، سودمندی بیشتری را نسبت به تولید پرورش ماهیان گرمابی شاهد با مصرف غذا نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study on the effects of synergism on organic production of warm water fishes

نویسندگان [English]

  • Ghobad Azari Takami 1
  • Amir Ebrahim Maghsoodifar 2
1 Department of Aquatic Animal Health and Diseases, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Directorate of Health and Control of Aquatic animal diseases, Veterinary Organization, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Due to the importance of aquatic nutrition from quality and economic aspects in aquaculture many studies have been carried out on the replacement, decreasing and omission of feed for organic aquatic production. The aim of this study has been complete omitting of artificial feed by using the synergistic effect of warm water fish polyculture. The study was performed for two consecutive years in “Amin Abad” aquaculture research center of veterinary faculty. Amongst the warm water fish; common carp as omnivore, silver carp as phytophagous and bighead carp as a zooplanktophagous fishes were used for this phenomenon study. The composition of fish in our polyculture system was as follows: 30% common carp, 65% of silver carp and 5% of big head carp,   initial individual weight of 4.5 g, 30 g and 30 g, respectively. In the first year after 206 days the final weight of common carp, silver and big head carp were 850 g, 712 g and 1750 g, respectively. While in the control mono species culture, the final weights of common and silver carp were 365 g and 375 g, respectively. In the second year the rate of production in synergical  culture without consuming feed was 4912.4 kg/ha, whereas, in control system with the artificial feed was 4817 kg/ha.The results of this study showed that suitable individual growth of fish species, the higher total production and the total prices due to omission of feed in synergistic culture achieved the more benefits than the control cultures of warm water fish consuming the artificial feeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synergism
  • Organic
  • Warm water fishes
  • Monospecies