کاربرد یک پلی ساکارید جدید از ریشه گیاه چوبک نکائی (Acanthophyllum glandulosum) در بهبود سلامت قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss (Walbaum) در معرض کلرید جیوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای شیلات، دانشگاه ارومیه، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، گروه تکثیر و پرورش آبزیان

چکیده

پلی‌ساکاریدها، پلیمرهای زیستی‌ای هستند که نقش کلیدی در بهبود سلامتی ایفا می‌کنند. در مطالعه حاضر اثرات پلی‌ساکارید جدید از ریشه گیاه چوبک نکائی (Acanthophyllum glandulosum) بر شاخص ­های خونی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در معرض  تحت حاد (sub-acute) جیوه بررسی شد.  تعداد 540 ماهی  در 3 تیمار مختلف (هر تیمار با سه تکرار) در مخازن  فایبرگلاس تقسیم بندی شدند: تیمار اول به عنوان تیمار شاهد قرار داده شد (فاقد محلول جیوه و پلی ساکارید)، تیمار دوم با L/ µg 60 جیوه و تیمار سوم حاوی L/ µg 60 جیوه و 1% پلی ساکارید آزمایشی بود که 24 ساعت قبل از قرار گرفتن ماهی­ها در معرض جیوه به مخزن ریخته شده بود. پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون آنالیز شدند.  نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که برخی فاکتورهای خونی به طور معنی‌داری در تیمار حاوی پلی‌ساکارید و جیوه در مقایسه با تیمار فقط جیوه تنظیم شدند. پلی‌ساکارید دارای اثرات تنظیمی بر فاکتورهایی از قبیل تعداد گلبول‌های قرمز (R.B.C)، هماتوکریت (Ht)، حجم متوسط گویچه (M.C.V) و کورتیزول بود. همچنین، پلی‌ساکارید بر مقدار هموگلوبین (Hb) و درصد غلظت هموگلوبین داخل گویچه (M.C.H.C) تاثیر گذاشت اما این تاثیر معنی‌داری نبود. از طرفی دیگر، پلی‌ساکارید هیچ گونه اثر تنظیمی بر وزن هموگلوبین داخل گویچه (M.C.H)، مقدار پروتئین و گلوکز نداشت.  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد  که  پلی‌ساکارید مستخرج از ریشه چوبک نکائی  اثرات مفیدی بر میزبان داشته و احتمالا به عنوان یک پره بیوتیک عمل کرده که می‌تواند سلامت میزبان را بهبود ببخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of a new polysaccharide extracted from the roots of Acanthophyllum glandulosum on health improvement of rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum), exposed to mercury chloride

نویسنده [English]

  • Elaheh Hassan Nataj Niazie
Artemia and Aquaculture Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Polysaccharides are known as biopolymers and shown to play key roles in therapeutic agents. In current study we examined possible efficiency of freshly derived polysaccharide from the roots of Acanthophyllum glandulosum on blood indices of rainbow trout exposed to sub acute doses of mercury chloride.540 Fish were divided into three equal triplicate groups. The first treatment was control group, the second treatment tanks contained 60 µg/1 of an aqueous solution of Hg and the third treatment contained 60 µg/1 HgCl and 1% freshly extracted polysaccharide 24 h before introduction of fish to the tanks. Serum hematological and biochemical parameters were analyzed. Results of the present study showed some hematological levels were significantly adjusted in polysaccharide and mercury exposure group compared to mercury exposure groups. Adding polysaccharide had adjustment effects on some parameters including RBC, Ht, MCV and Cortisol. Polysaccharide had not significant adjustment effect on MCHC, MCH, Hb levels, protein levels and glucose. Finally, our results confirm that the new polysaccharide has useful effects on the host and probably act as a prebiotic that can improve the host health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oncorhynchus mykiss
  • Fish health
  • Prebiotic
  • Polysaccharide
  • Mercury