مطالعه شاخص های بیوشیمیایی خون فیل ماهیان جوان پرورشی با بیوماس های مختلف ذخیره سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشکده علوم دریایی

2 گروه شیلات، دانشگاه گنبد کاووس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

3 کارشناس کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی آق قلا

چکیده

تاثیر پرورش فیل ماهیان جوان با پنج بیوماس متفاوت ذخیره سازی، بر مبنای پارامترهای بیوشیمیایی به عنوان شاخص های وضعیت سلامتی عمومی ماهی مورد بررسی قرار گرفت. فیل ماهی یک ساله (8/52±48/59 گرم) برای 35 روز مورد پرورش قرار گرفت. مطالعه حاضر در قالب یک طرح کاملا تصادفی اجراء گردید. ماهیان به صورت سه تکرار در حوضچه های فایبرگلاس تحت بیوماس های ذخیره سازی 1250، 2500، 3750، 5000 و 6250 گرم در هر مترمکعب به ترتیب عنوان تیمار T1، T2، T3، T4 و T5 پرورش داده شدند. آنالیز بیوشیمایی پلاسمای خون نشان داد که افزایش بیوماس ذخیره سازی باعث افزایش معنی داری در مقدار آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) گردیده و حداکثر میزان ALT در تیمار  پنجم (6250 گرم در هر مترمکعب) به دست آمد. تفاوت در سطوح ذخیره سازی فیل ماهیان جوان تاثیرات متفاوتی بر مقدار آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) داشت و این آنزیم در تیمارهای T2، T3 و T5 کاهش یافته اما در تیمار T4 افزایش یافت. مقدار آلکالین فسفاتاز (ALP) تفاوت معنی داری را در بین تیمارها نشان نداد (0/05>P). تفاوت در سطوح ذخیره سازی ماهیان تاثیرات معنی داری را بر مقادیر کمپلمان 4(C4)  داشت و این معیار بطور معنی داری در تیمارهای T2، T3، T4 و T5 در مقایسه با تیمار T1 (ذخیره سازی 1250 گرم در هر مترمکعب) افزایش یافت (0/05>P). مقدار ایمونوگلوبولین M (IgM) با افزایش میزان سطوح بیوماس در تیمارها کاهش یافت. کمترین سطح ایمونوگلوبولین (g/l 24/0) در تیمار T4 (ذخیره سازی 5000 گرم در هر مترمکعب) مشاهده گردید. در برخی از تیمارها تغییرات بیوماس ذخیره سازی تاثیر معنی داری را بر سطوح کلسترول، تری گلسرید و آلبومین داشت (0/05>P). حداکثر کلسترول (90/50 میلی گرم بر دسی لیتر)  و تری گلسرید (50/467 میلی گرم بر دسی لیتر) در تیمار T1 بدست آمد. آنالیز بیوشیمیایی پلاسمای خون نشان داد که افزایش بیوماس ذخیره سازی فیل ماهیان جوان باعث افزایش میزان پروتئین پلاسما در تیمارهای T2، T3 و T4 در مقایسه با تیمارهای T1 و T5 گردید. حداقل این معیار (1/90 گرم بر دسی لیتر) در تیمار T5 (ذخیره سازی 6250 گرم در هر مترمکعب) تعیین گردید. این مطالعه روشن ساخت که بیوماس های مختلف فیل ماهیان جوان در تانک های پرورشی تاثیرات متفاوتی بر پارامترهای بیوشیمیایی خون این ماهی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of biochemical indicators of Beluga (Huso huso) juveniles with different stocking biomass

نویسندگان [English]

  • Samira Jafaryan 1
  • Hojatollah Jafaryan 2
  • Normohammad Makhtomi 3
1 Msc. Studen of fishery, Chabahar Maritime and Marin University, Faculty of Marin science
2 Gonbad Kavoos University, Faculty of Agriculture and Natural resources, Department of fishery
3 Sturgeon center of Marjani
چکیده [English]

The impact of rearing Beluga (Huso huso) juvenileunder five different stocking biomass was investigated depending on the biochemical parameters as indicators of general health state of fish. One-year old Beluga juvenile (48.59±8.52 g) were reared for 35 days. The present study was conducted in a completely randomized design. Fish were cultured in triplicates of fiberglass tanks under stocking biomass of 1250, 2500, 3750, 5000 and 6250 g/m3 as T1, T2, T3, T4 and T5 respectively. Blood plasma biochemical analyses showed that increasing the stocking biomass caused significant increase for value of alanine aminotransferase (ALT) and maximum of ALT was obtained in T5 (stoking of 6250 g/m3). Different stocking levels of Beluga juveniles had variety effects in value of aspartate aminitransferase (AST) and this enzyme decreased in T2, T3 and T5 but increased in T4. Value of alkaline phosphatase (ALP) showed non-significant difference among treatment (p>0.05). Variety in stocking levels of fish had significant effects on values of  complement (C4) and this parameter was significantly increased in treatment of T2, T3, T4 and T5 in comparison with T1 (stoking of 1250 g/m3) (p<0.05). The value of immunoglobulin M (IgM) decreased with increasing biomass levels in treatments. The lowest level of IgM (0. 24 g/l) were observed in treatment of T4 (stoking of 5000 g/m3). In some of treatments changing the stocking biomass had significant effect on values of cholesterol, triglyceride and albumin (p<0.05). Maximum of cholesterol (90/50 mg/dl) and triglyceride (467/50 mg/dl) was obtained in T1. Blood plasma biochemical analyses showed that increasing the stocking biomass of Beluga juvenile caused increase in values of plasma protein in treatments of T2, T3 and T4 in comparison with T1 and T5. The minimum of this parameter (1/90 g/dl) was detected in T5 (stoking of 6250 g/m3). This study highlighted that the different biomass of Beluga juvenile in rearing tanks had different effects on blood biochemical parameters in this fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beluga
  • stocking biomass
  • Alkaline phosphatase
  • aspartate aminitransferase
  • immunoglobulin M