بررسی اثرات پربیوتیک های با درجه پلیمریزاسیون مختلف بر میکروبیوتای روده ای لارو کپور (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

مطالعات انجام شده روی پربیوتیک­های مختلف اثرات متفاوتی بر میکروبیوتای روده­ای نشان داده است. اثراگذاری پربیوتیک عمدتا متاثر از درجه پلیمریزاسیون است. لذا در این مطالعه اثرات سطوح مختلف دو نوع پربیوتیک اینولین و الیگوفروکتوز با درجه پلیمریزاسیون متفاوت بر میکروبیوتای روده­ای لارو کپور مورد بررسی قرار گرفت.این پژوهش در قالب یک طرح کاملا تصادفی در 5 تیمار و سه تکرار  انجام شد که در آن از سطوح 0 (کنترل)، 5/0 و1درصد پربیوتیک­های اینولین و الیگوفروکتوز با درجه­ی پلیمریزاسیون بترتیب 23 و 5 با درجه خلوص 92 درصد در جیره غذایی بچه ماهی کپور به مدت 8 هفته استفاده شد. در انتهای دوره تغییرات ایجاد شده در میکروبیوتای روده ای شامل تعداد کل باکتری­ها، تعداد باکتری­های اسید­لاکتیک و نسبت باکتری­های اسید­لاکتیک در میکروبیوتای روده­ای بررسی گردید.افزودن سطوح مختلف پربیوتیک­های اینولین و الیگوفروکتوز اثر معنی­داری بر تعداد کل باکتری­ها نداشت (05/0<P ). تعداد باکتری­های اسید لاکتیک میکروبیوتای روده­ای در تیمارهای تغذیه شده با پربیوتیک­ها بطور معنی­داری بیشتر از گروه شاهد بود (05/0>P ). باکتری­های اسید­لاکتیک در تیمار الیگوفروکتوز افزایش تعداد بیشتری نسبت به تیمار اینولین نشان دادند. همچنین بیشترین میزان نسبت باکتری­های اسیدلاکتیک به تعداد کل باکتری­های زیست پذیر در تیمار تغذیه شده با 1 درصد الیگوفروکتوز مشاهده گردید(05/0> P).  نتایج این مطالعه حاکی از امکان تغییر در جوامع باکتریایی میکروبیوتای روده­ای لارو کپور به سمت جوامع باکتریایی مفید از طریق بکارگیری پربیوتیک بود. همچنین مشخص گردید استفاده از پربیوتیک با درجه پلیمریزاسیون پایین کارایی بیشتری در افزایش تعداد باکتری­های اسید­لاکتیک در مقایسه با اینولین با درجه پلیمریزاسون بالا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of efficiency of prebiotic with different degree of polymerization on intestinal microbiota of Carp (Cyprinus carpio) larvae

نویسنده [English]

  • Seyed Hossein Hoseinifar
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Evaluation of different prebiotics showed contradictory results on intestinal microbiota which was mainly depends on the degree of polymerization. Therefore, the present study was performed to investigate the effects of different levels of two prebiotics, Inulin and oligofructose with different degree of polymerization on intestinal microbiota of Carp (Cyprinus carpio) larvae. The study was performed as randomized design with 5 treatments and 3 replications in which carp larvae were fed different levels, 0, 0.5 and 1% of Inulin and oligofructose with different 23 and 5 degree of polymerization, respectively (Purity 92%) for 8 weeks. At the end of the feeding trial culture based analysis of intestinal microbiota include lactic acid bacteria levels count agar media. Administration of different levels of Inulin and oligofructose had no significant effects on total bacteria of intestinal microbiota (P > 0.05). The lactic acid bacteria levels were significantly increased compared following prebiotics administration in diet (P > 0.05). LAB levels in intestinal microbiota of oligofructose fed fish were significantly higher than those in Inulin group. The highest LAB proportion in intestinal microbiota was observed in carp fed diet contains 1% oligofructose (P > 0.05). The results of the present study revealed that prebiotics can be used for modulation of carp intestinal microbiota toward beneficial bacterial communities. Furthermore, administrations of the prebiotic with lower degree of polymerization are more efficient for modulation of intestinal microbiota and elevation of LAB levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oligofructose
  • Inulin
  • Intestinal microbiota
  • Cyprinus carpio
  • Lactic acid bacteria