تاثیر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف پروبیوتیک پریمالاک بر وضعیت تولید مثلی مولدین، بقای لارو، عملکرد رشد بچه ماهیان سورم طلایی (Heros severus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

4 کارشناسی ارشد شیلات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات سطوح مختلف مکمل غذایی پروبیوتیک پریمالاک بر عملکرد تولید مثلی مولدین، بقای لارو و همچنین پارامترهای رشد و بهره وری غذایی و بازماندگی بچه ماهیان سورم طلایی بود. آزمایش با استفاده از طرح کاملاً تصادفی در قالب 1 گروه شاهد و 3 تیمار آزمایشی شامل سطوح 1، 5/2 و 5 گرم پروبیوتیک پریمالاک در هر کیلوگرم جیره در دو فاز جداگانه، که فاز اول بر روی مولدین و لاروها حاصل از تولید مثل آنها و فاز دوم آزمایش که بررسی اثر پروبیوتیک بر فاکتورهای رشد، بهره وری غذایی بر روی بچه ماهیان با میانگین وزنی 7/0 گرم اعمال شد. هر تیمار با 3 تکرار و به تعداد 40 عدد بچه ماهی در هر ظرف پلاستیکی انجام شد. در فاز اول مولدین قبل از اولین تخم ریزی تا 5 دوره متوالی تخم ریزی با مکمل پروبیوتیکی پریمالاک تغذیه شدند و شاخص­های تولید مثلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در فاز دوم بچه ماهیان به مدت 60 روز با تیمارهای فوق تغذیه شدند و سپس نمونه برداری از تیمارهای مختلف جهت بررسی فاکتورهای - مورد نظر انجام شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که پروبیوتیک پریمالاک عملکرد تولید مثلی از جمله درصد لقاح، هماوری کاری، درصد هچ و بازماندگی لارو را به شکل معناداری  افزایش داد (P<0.05). همچنین در ماهیان تغذیه شده با سطوح 5/2 و 5 گرم پریمالاک در هر کیلوگرم جیره پارامترهای رشد از قبیل وزن نهایی، میانگین افزایش وزن، افزایش طول و نرخ رشد ویژه به طور معناداری افزایش یافت (P<0.05). همچنین ضریب تبدیل غذایی (FCR) و بهروه­وری پروتئینی به شکل معناداری در گروههای تغذیه شده با پریمالاک بهبود یافته بود. به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که پروبیوتیک پریمالاک یک مکمل غذایی مناسب جهت استفاده در مولدین و همچنین هچری­های ماهی زینتی جهت بهبود پارامترهای رشد و ضریب تبدیل غذایی ماهیان سورم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of different levels of dietary probiotic Primalac on reproductive status of spawners, survival of larvae and growth performance of Golden Severum, (Heros severus) fry

نویسندگان [English]

  • Hamed Ghafari Farsani 1
  • Hossein Hosseinifar 2
  • Pegah Gheshlaghi 3
  • Saeid Shahbazi Naserabad 4
1 Ph.D. Student of Fisheries, Young Researchers and Elites club, Islamic Azad University, ShahreKord Branch, ShahreKord, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3 M.Sc. of Fisheries, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Islamic Azad University of Tehran Research, Tehran, Iran.
4 M.Sc. of Fisheries, Young Researchers and Elites club, Islamic Azad University, Yasouj Branch, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to determine the effects of different levels of probiotic feed supplement (Primalac) on reproductive performance, survival of larvae as well as growth performance and feed utilization, body composition and survival rate of Golden Severum, (Heros severus) fry. The study was performed in a completely randomize design with 1 control group and 3 experimental groups include different level (1, 2.5 and 5 g per kg) of Primalac as probiotic. The study was performed in two separate phases: in first phased on spawners and their larvae and in second phase on performance and feed utilization, body composition of fry. Treatments repeated in triplicates with stocking density of 40 fish per experimental unit. In first phase, spawners were fed on primalac before the first spawning till 5 spawning cycle and reproductive performance parameters were measured. In second phase, fry were fed on experimental diets for 60 days and sampled for determination of above mentioned parameters. The results showed that Primalac significantly increased reproductive performance parameters include fertilization rate, absolute fecundity, hatching rate as well as survival of larvae (P < 0.05). Also, feeding fish with 2.5 or 5 g kg-1 primalac remarkably improved growth parameters (Final weight, weight gain, length increase, SGR) (P < 0.05). Furthermore, feed conversion ratio as well as PER were improved in primalac fed fish (P < 0.05). Also, primalac increased total protein, albumin, globulin and total glucose if fry body (P < 0.05). The results of the present study, revealed that primalac is a suitable probiotic to be used for spawners as well as in hatecheries to improve growth performance and FCR of Golden Severum. Biochemical parameters also showed that primalac improved physiological status of fry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotic
  • Primalac
  • Reproduction
  • fecundity
  • Growth and survival
  • Golden Severum (Heros severus)