اثرات استفاده از لارو شیرونومید و زی‌توده آرتمیا بر عملکرد رشد و ترکیبات بدن بچه‌ماهیان سوف حاج‌طرخان (Perca fluviatilis) در تطابق با جیره فرموله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، گیلان، ایران.

2 مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف‌پور، سیاهکل، گیلان، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه، تعیین اثرات تغذیه با انواع مختلف و ترکیبی از ارگانیسم‌های غذایی بر عملکرد بچه‌ماهیان سوف حاج‌طرخان (Perca fluviatilis) در طول گذار به جیره فرموله بود. این آزمایش در دو مرحله زمانی انجام شد. ابتدا ماهیان (با میانگین وزن اولیه 00/0±7/26 گرم و میانگین طول اولیه 0/12±8/47 سانتی‌متر) با سه جیره متشکل از غذاهای زنده شامل لارو منجمد شیرونومید (CH)، زی‌توده منجمد آرتمیا (A) و ترکیبی ازCH+A  (M) طی 11 روز غذادهی شدند. سپس، ماهیان طی روز‌های 30-12 آزمایش به جیره فرموله سازگار شدند. در پایان هر مرحله زمانی، شاخص‌های رشد و ترکیبات شیمیایی کل بدن ماهیان (شامل درصد پروتئین خام، چربی خام، رطوبت و خاکستر) ارزیابی شدند. اختلاف معنی‌داری در وزن نهایی و سایر شاخص ­های مربوط به عملکرد رشد مشاهده نشد (0/05<P). درصد بقای ماهیان در تیمارهای CH (97/27±0/91 درصد)، A (95/46±0/91 درصد) و M (97/28±2/73 درصد) اختلاف معنی‌داری نشان نداد (0/05<P). همچنین، در گروه‌های مختلف، اختلافی از نظر میزان رطوبت، چربی و خاکستر وجود نداشت (0/05<P)؛ اگرچه، محتوای پروتئین بدن در گروه CH (18/18±0/05 درصد) به‌طور معنی‌داری بالاتر از گروه M (15/75±0/52 درصد) بود (0/05>P). براساس نتایج به‌دست آمده از این تحقیق، استفاده از لارو منجمد شیرونومید به‌تنهایی در جهت سازگاری ماهیان سوف حاج‌طرخان با غذای فرموله، به‌دلیل اثرات مثبت بر قابلیت بقا، نرخ رشد و افزایش پروتئین بدن توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of using Chironomid larvae and Artemia biomass on growth performance and body composition of juvenile Eurasian perch (Perca fluviatilis ) during adaptation to formulated diet

نویسندگان [English]

  • Bahram Falahatkar 1
  • Faezeh Mortezaei 1
  • Vahid Abedini 1
  • Mehdi Rahmati 2
1 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran.
2 Dr. Yousefpour Marine Fishes Restocking and Genetic Conservation Center, Siahkal, Guilan, Iran.
چکیده [English]

The objective of this study was to determine the effect of feeding with different types and combinations of live feeds on the performance of juvenile Eurasian perch (Perca fluviatilis) during the transition to a formulated diet. The experiment was performed in two phases. Fish (average body weight of 7.26±0.00 g and average body length of 8.47 ± 0.12 cm) first fed three live feeds including frozen Chironomid larvae (CH), frozen Artemia biomass (A) and the combination of CH+A (M) in 11 days. Fish were then transited to formulated diet during days 12-30. At the end of each two-phase, growth indices and whole body chemical composition (percentage of crude protein, crude lipid, moisture, and ash) were analyzed. No significant differences were detected in final weight or other growth indices (P>0.05). The survival rate showed no significant difference in CH (97.27±0.91%), A (95.46±0.91%), and M (97.28±2.73%) groups (P>0.05). There was also no significant difference among the groups in term of moisture, crude lipid, and ash contents (P>0.05); however, the protein content was significantly higher in CH (18.18±0.05%) than M (15.75±0.52%) (P<0.05). According to the obtained results, administration of frozen Chironomid larvae alone is recommended to the adaptation of Eurasian perch to the formulated diet, due to positive effects on survivability, growth rate and enhancing whole-body protein content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-Feeding
  • Feeding Strategies
  • Eurasian Perch
  • Live feed
جاوید ک.، فلاحتکار ب. 1398. مروری بر تکثیر و پرورش ماهی سوف حاج‌طرخان (Perca fluviatilis). علوم آبزی‌پروری پیشرفته. 95: 53-39.
عفت‌پناه ا.، فلاحتکار ب.، سجادی م.، منصف شکری م. 1400. تغذیه آغازین تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با غذاهای زنده مختلف و تأثیر آن بر شاخص‌های رشد، بقا، ترکیب بیوشیمیایی و اسیدهای چرب لاشه در مرحله عادت‌دهی به غذای مصنوعی با استفاده از شیرونومید. شیلات. 74: 137-119.
فلاحتکار ب. 1394. تغذیه و جیره نویسی آبزیان. موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، تهران، 334 صفحه.
نظامی بلوچی ش.، خارا ح.، پاوند پ. 1383 . بررسی رژیم غذایی سوف حاج طرخان (Perca fluviatilis L. 1758) در تالاب امیرکلایه لاهیجان. مجله علمی شیلات ایران. 13: 220-201.
AOAC (Association of Official Analytical Chemists) 2012. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists (19th edn). Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA, USA. 1263 p.
Baranek V., Dvorak J., Kalenda V., Mares J., Zrustova J., Spurny P. 2007. Comparison of two weaning methods of juvenile pikeperch Sander lucioperca from natural diet to commercial feed. Ustva Zoology 1, 6-13.
Bódis M., Kucska B., Bercsenyi M. 2007. The effect of different diets on the growth and mortality of juvenile pikeperch (Sander lucioperca) in the transition from live food to formulated feed. Aquaculture International 15(1), 83-90.
Cahu C.L., Zambonino Infante J.L. 1994. Early weaning of sea bass (Dicentrarchus labrax) larvae with a compound diet: Effect on digestive enzymes. Comparative Biochemistry Physiology 109A, 213-222.
Falahatkar B., Efatpanah I., Kestemont P. 2018. Pikeperch Sander lucioperca production in the south part of the Caspian Sea: technical notes. Aquaculture International 26, 391-401.
FAO 2016. The State of World Fisheries and Aquaculture. Contributing to Food Security and Nutrition for All; Rome, Italy. 200 p.
FAO 2023. Fisheries and aquaculture information and statistics service, https://www.fao.org/fishery/en/aqspecies/2298/en
Fontaine P., Tamazouzt L., Capdeville B. 1996. Growth of the Eurasian perch (Perca fluviatilis L) reared in floating cages and in water recirculated system: first results. Journal of Applied Ichthyology 12(3-4), 181-184.
Geay F., Kestemont P. 2015. Feeding and nutrition of percid fishes during ongrowing stages. In: P. Kestemont, K. Dabrowski, R.C. Summerfelt (eds). Biology and culture of percid fishes-principles and practices. Springer, New York, USA. pp. 587-622.
Hamre K., Yufera M., Rønnestad I., Boglione C., Conceição L.E., Izquierdo, M. 2013. Fish larval nutrition and feed formulation: knowledge gaps and bottlenecks for advances in larval rearing. Reviews in Aquaculture 5, 26-58.
Hua K., Cobcroft J.M., Cole A., Condon K., Jerry D.R., Mangott A., Praeger C., Vucko M.J., Zeng C., Zenger K., Strugnell J.M. 2019. The future of aquatic protein: implications for protein sources in aquaculture diets. One Earth 1(3), 316-329.
Hubenova T., Zaikov A., Katsarov E., Terziyski D. 2015. Weaning of juvenile pikeperch (Sander lucioperca L.) from life food to artificial diet. Bulgarian Journal of Agricultural Science 21, 17-20.
Jentoft S., Øxnevad S., Aastveit A.H., Andersen Ø. 2006. Effects of tank wall color and up-welling water flow on growth and survival of Eurasian perch larvae (Perca fluviatilis). Journal of the World Aquaculture Society 37(3), 313-317.
Karlsen Ø., Amlund H., Berg A., Olsen R.E. 2017. The effect of dietary chitin on growth and nutrient digestibility in farmed Atlantic cod, Atlantic salmon and Atlantic halibut. Aquaculture Research 48(1), 123-133.
Kestemont P., Henrotte E. 2015. Nutritional requirements and feeding of broodstock and early life stages of Eurasian perch and pikeperch. In: P. Kestemont, K. Dabrowski, R.C. Summerfelt (eds). Biology and culture of percid fishes-principles and practices. Springer, New York, USA. pp. 539-564.
Kestemont P. Mélard C. 2000. Aquaculture. In: Craig J.F. (ed.). Percid fishes. Systematics, ecology and exploitation. Blackwell Science, Oxford, UK. pp. 191-224.
Kestemont P., Mélard C., Held J.A., Dabrowski K. 2015. Culture methods of Eurasian perch and yellow perch early life stages. In: Kestemont P., Dabrowski K., Summerfelt R.C. (eds). Biology and culture of percid fishes-principles and practices. Springer, New York, USA. pp. 265-293.
Kestemont P., Xueliang X., Hamza N., Maboudou J., Toko II. 2007. Effects of weaning age and diet on pikeperch larviculture. Aquaculture 264(1-4), 197-204.
Król J., Zieliński E. 2015. Effects of stocking density and weaning age on cannibalism, survival and growth in European perch Perca fluviatilis larvae. Polish Journal of Natural Sciences 30(4), 403-415.
Lahnsteiner F., Kletzl M. 2017. Weaning of burbot, Lota lota (L.) from live to dry feed using NaCl as dietary attractant. Journal of Agricultural Science 9(3), 7-18.
Lahnsteiner F., Kletzl M. 2018. A method for rearing perch, Perca fluviatilis, larvae using Paramecium caudatum, followed by wild zooplankton and formulated dry feed in combination with adequate tank systems. Journal of Agricultural Science 10(8), 26-42.
Lahnsteiner F., Lahnsteiner E., Duenser A. 2023. Suitability of Different Live Feed for First Feeding of Freshwater Fish Larvae. Aquaculture Journal 3(2), 107-120.
Ljunggren L., Staffan F., Falk S., Linden B., Mendes J. 2003. Weaning of juvenile pikeperch, Stizostedion lucioperca L., and perch, Perca fluviatilis L., to formulated feed. Aquaculture Research 34(4), 281-287.
Mairesse G., Thomas M., Gardeur J.N., Brun-Bellut J. 2007. Effects of dietary factors, stocking biomass and domestication on the nutritional and technological quality of the Eurasian perch Perca fluviatilisAquaculture 262(1), 86-94.
Mélard C., Kestemont P., Grignard J.C. 1996. Intensive culture of juvenile and adult Eurasian perch (Perca fluviatilis): effect of major biotic and abiotic factors on growth. Journal of Applied Ichthyology 12(3-4), 175-180.
Palińska-Żarska K., Woźny M., Kamaszewski M., Szudrowicz H., Brzuzan P., Żarski D. 2020. Domestication process modifies digestion ability in larvae of Eurasian perch (Perca fluviatilis), a freshwater Teleostei. Scientific Reports 10(1), 2211.
Pantazis P.A., Benekos G., Papadomichelakis G. 2014. Early-weaning diets for gilthead sea bream (Sparus aurata L.) and their potential use in Hellenic marine fish hatcheries. Aquaculture International 22, 1621-1636.
Policar T., Samarin A.M., Mélard C. 2015. Culture methods of Eurasian perch during ongrowing. In: Kestemont P., Dabrowski K., Summerfelt R.C. (eds). Biology and culture of percid fishes-principles and practices. Springer, New York, USA. pp. 417-435.
Policar T., Stejskal V., Kristan J., Podhorec P., Svinger V., Blaha M. 2013. The effect of fish size and density on the weaning success in pond-cultured pikeperch (Sander lucioperca L.) juveniles. Aquaculture International 21, 869-882.
Révész N., Kumar S., Bogevik A.S., Fazekas G., Jeney Z., Hegyi Á., Sándor Z.J. 2020. Effect of temperature on digestibility, growth performance and nutrient utilization of corn distiller’s dried grains with soluble (DDGS) in Common carp juveniles. Aquaculture Research 51(2), 828-835.
Schulz C., Böhm M., Wirth M. Rennert B. 2007. Effect of dietary protein on growth, feed conversion, body composition and survival of pike perch fingerlings (Sander lucioperca). Aquaculture Nutrition 13, 373-380.
Shearer K.D. 1994. Factors affecting the proximate composition of cultured fishes with emphasis on salmonids. Aquaculture 119, 63-88.
Stejskal V., Tran H.Q., Prokesova M., Gebauer T., Giang P.T., Gai F., Gasco L. 2020. Partially defatted Hermetia illucens larva meal in diet of Eurasian perch (Perca fluviatilis) juveniles. Animals 10(10), 1876.
Tacon A.G. 2020. Trends in global aquaculture and aquafeed production: 2000-2017. Reviews in Fisheries Science and Aquaculture 28(1), 43-56.
Vlavonou R.S., Masson G., Moreteau, J.C. 1999. Growth of Perca fluviatilis larvae fed with Artemia spp. nauplii and the effects of initial starvation. Journal of Applied Ichthyology 15(1), 29-33.
Wang Q., Cheng L., Liu J., Li Z., Xie S., De Silva S.S. 2015. Freshwater aquaculture in PR China: trends and prospects. Reviews in Aquaculture 7(4), 283-302.
Wocher H., Harsanyi A., Schwarz J.F. 2012. Larviculture of burbot (Lota lota L.): larval rearing using Artemia and weaning onto dry feed. Aquaculture Research 44(1), 106-113.