تأثیر جایگزینی آرد ماهی با کنجاله آفتابگردان در جیره غذایی بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii) انگشت قد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد بندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران.

2 پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر، به‌‌منظور بررسی تأثیر جایگزینی آرد ماهی با کنجاله آفتابگردان در جیره غذایی و تأثیر آن بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii) انگشت قد به‌اجرا درآمد. بدین‌منظور، تعداد 240 قطعه بچه ماهیان سفید انگشت‌قد با میانگین وزنی 0/8±1/14 گرم و میانگین طول کل 0/3±5/03 سانتی ‌متر در 12 تانک با تراکم 20 عدد در هر تانک و در چهار تیمار مختلف 0 (تیمار شاهد)، 25، 50 و 75 درصد کنجاله آفتابگردان با جیره غذایی فرموله شده با درصد پروتئین، چربی و سطح انرژی یکسان در یک دوره هشت هفته ­ای مورد آزمایش قرار گرفتند. در پارامترهای ضریب تبدیل غذایی، نرخ کارایی پروتئین، ضریب رشد، افزایش وزن، افزایش طول، میانگین رشد روزانه، درصد بازماندگی، طول نهایی، وزن اولیه و وزن نهایی اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (0/05<P)، ولی از نظر میانگین ضریب وضعیت، اختلاف معنی‌داری مشاهده گردید (0/05>P). همچنین بررسی‌ پارامترهای آنالیز لاشه ماهیان نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر درصد رطوبت لاشه اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد (0/05<P)، ولی از نظر درصد خاکستر، درصد پروتئین و درصد چربی لاشه بین کلیه تیمارها اختلاف معنی‌دار به‌دست آمد (0/05>P). نتایج نشان داد سطوح مختلف جایگزینی کنجاله آفتابگردان به‌جای پودر ماهی تأثیر منفی برعملکرد رشد بچه ماهیان سفید نمی‌گذارد، بنابراین جهت کاهش هزینه تولید جیره و صرفه اقتصادی پرورش ماهی مورد مطالعه می‌توان تا 25 درصد کنجاله آفتابگردان را جایگزین پودر ماهی در ترکیب جیره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of replacing fish meal with sunflower seed in the diet on the growth performance and biochemical composition of fingerling Rutilus frisii

نویسندگان [English]

  • Reza Rajabenejad 1
  • Seyed Mohammad Salavatian 2
  • Hasti Zarahi 1
  • Mohammad Reza Ramzani Mamodani 2
  • Akbar Pourgholami Moghaddam 2
1 Department of Fisheries, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran.
2 Inland waters Aquaculture Research center, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agriculture Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar-e Anzali, Iran.
چکیده [English]

The present study was performed to investigate the effect of replacing fish meal with sunflower meal in the diet and its effect on the growth performance and biochemical compositions of Rutilus frisii fingerlings. For this purpose, 240 specimens with an average weight of 1.14±0.8 g and an average total length of 5.03±0.3 cm in 12 tubs with a density of 20 in each and in four different treatments of 0 (control), 25, 50, and 75% sunflower meal with food ration formulated with the same percentage of protein, fat and energy levels were tested for eight weeks. In the parameters of food conversion factor, protein efficiency rate, growth factor, weight gain, length increase, average daily growth, survival percentage, final length, initial and final weight, no significant differences were observed (P>0.05), but in terms of mean status coefficient, a significant difference was observed (P<0.05). Also, the analysis of fish carcass analysis parameters showed that there was no significant difference between the treatments in terms of carcass moisture percentage (P>0.05), but in terms of ash percentage, protein percentage and carcass fat percentage, there was a significant difference was observed (P<0.05). The results showed that different levels of replacing sunflower meal with fish meal have no negative effect on the growth performance of R. Frisii. Therefore, to reduce the cost of feed production and economic efficiency of the studied fish breeding, up to 25% of sunflower meal can be replaced with fish meal in the diet composition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sunflower meal
  • Fish meal
  • Rutilus frisii
  • Growth performance
ابراهیمی ع.، پوررضا ج.، پاناماریوف س.، کمالی ا.، حسینی ع. 1383. اثر مقادیر مختلف پروتئین و چربی بر شاخص‌های رشد و ترکیب لاشه بچه ماهیان انگشت قد فیل ماهی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان. 8(2): 241-229.
امینیان فتیده ب.، حسین زاده صحافی ه.، یغمایی ف. 1387. بررسی خصوصیات تولیدمثلی ماهی سفید در دریای خزر. مجله پژوهش و سازندگی. 79(2): 152-144.
جلیلی ر.، آق ن.، نوری ف.، ایمانی ا. 1392. آثار جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss). نشریه شیلات (مجله منابع طبیعی ایران). 66(2): 131-119.
شفایی‌پور آ.، یاوری ب.،غفله مرمضی ج.، فلاحتکار ب.، گرجی پور ع.، 1388. بررسی اثرات سطوح متفاوت کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد، ترکیب لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی در قزل آلای رنگین‌کمان. مجله علمی شیلات ایران. 18(1): 100-81.
جاوید رحمدل ک علاف نویریان ح فلاحتکار ب باباخانی لشکان ا. 1396. اثر جایگزینی آرد ماهی با کنجاله آفتابگردان بر شاخص های رشد و ترکیب بدن بچه ماهیان انگشت‌قد کپور‌معمولی (Cyprinus carpio). مجله علمی شیلات. 26(2): 36-25.
رضوی‌صیاد ب. 1374. ماهی سفید. مؤسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران. 165 صفحه .
     فلاحتکار ب.، سلطانی م.، ابطحی ب.، کلباسی م.، پورکاظمی م.، یاسمی م. 1385. تأثیر ویتامین C بر برخی پارامترهای رشد، نرخ بازماندگی و شاخص کبدی در فیل ماهیان جوان پرورشی. مجله پ‍ژوهش و سازندگی. 72(5): 103-98.
منافی‌حویق ز ولی پور ع جواهری بابلی م طالبی حقیقی د. 1390. تأثیر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی بر رشد و بازماندگی بچه ماهی سفید (Rutilus frisii). مجله شیلات. 5(2): 64-57.
نادری جلودار م.، روشن طبری م.، تهامی س.ف.، روحی ا.، افرایی بندپی م.ع. 1396. اهمیت پلانکتون در تکثیرطبیعی ماهی سفید دریای خزر به روش شیل‌گذاری. مجله آبزیان دریای خزر. 1(4): 23-12.
نوری ف جلیلی ر. 1393. جایگزینی کامل پودر ماهی و بخش اعظم روغن ماهی با منابع گیاهی بدون کاهش شاخص‌های رشدی و کارایی تغذیه‌ای در جیره ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد. فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری. 6(3): 123-113.
 Abbasi K., Mouludi-Saleh A., Eagderi S., Sarpanah A. 2019. Length-weight relationship and condition factor of eight species of the genera Capoeta, Garra, Chondrostoma, Schizothorax and Paraschistura from Iranian inland waters. Iranian Journal of Ichthyology 6(4), 264-270.
Abohweyer P.O, Williams A.B. 2008. Length-Weight relationship and condition factor of Macrobranchium mascrobranchiom in the Lagos- Leki, Nigeria. Research Journal of Biological Sciences 3(11), 1333-1336.
Aderolu A.O., Seriki B.M., Apatira A.L., Ajaegbo C.U. 2010. Effects of feeding frequency on growth, feed efficiency and economic viability of rearing African catfish (Clarias gariepinus, Burchell 1822) fingerlings and juveniles. African Journal of Food Science 4(5), 286-290.
Alarcon F.J., Moyano F.J., Diaz M. 1999. Effect of inhibitors present in protein sources on digestive proteases of juvenile sea bream (Sparus aurata). Aquatic Living Resource 12(4), 233-238.
AOAC, (Association of Official Analytical Chemists), 2005. Official Methods of Analysis of the Association of Analytical Chemists International, 18th ed. Gaithersburg, Maryland, USA.
Barrows F.T., Stone D.A.J., Hardy R.W. 2007. The effects of extrusion conditions on the nutritional value of soybean meal for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture 265(2), 244-252.
FAO. 2021. Food and Agriculture Organization of the United Nation. Year book. Fishery and aquaculture. Roma, Roma. 105 p.
Giri S.S., Sahoo S.K., Sahu B.B., Sahu B.B., Mohanty S.N., Mukhopadhyay P.K., Ayyappan S. 2002. Larval survival and growth in Wallago attu (Bloch and Schneider): effects of light, photoperiod and feeding regimes. Aquaculture 213(1), 151-161.
Eagderi S., Mouludi-Saleh A., Esmaeli H.R., Sayyadzadeh G., Nasri, M. 2022. Freshwater lamprey and fishes of Iran; a revised and updated annotated checklist-2022. Turkish Journal of Zoology, 46(6), 500-522.
Huntingford F., Jobling M., Kadri S. 2011. Aquaculture and behavior. JohnWiley and Sons, Chichester, UK, USA. 358 p.
King M. 2007. Fisheries biology assessment and management Fishing News Books. 3(5), 151-160.
Ljubojevic D., Radosavljevic V., Puvaca N., Zivkov Balos M., Dorpevic V., Jovanovic R., Cirkovic M. 2015. Interactive effects of dietary protein level and oil source on proximate composition and fatty acid composition in common carp (Cyprinus carpio L.). Journal of Food Composition and Analysis 37(1), 44-50.
 Luo Z., Lio C.X., Wen, H. 2012.  Effect of dietary fish meal replacement by canola meal on growth performance and hepatic intermediary metabolism of genetically improved farmed tilapia strain of Nile tilapia, Oreochromis niloticus, reared in fresh water. Journal of the World Aquaculture Society 43(5), 670-678.
Montero D., Izquierdo M. 2010. Welfare and health of fish fed vegetable oils as alternative lipid sources to fish oil. Fish Oil Replacement and Alternative Lipid Sources in Aquaculture Feeds. pp: 439-485.
Moyano F.J., Martinez I., Diaz M., Alarcon F.J. 1999. Inhibition of digestive proteases by vegetable meals in three fish species; seabream (Sparus aurata), tilapia (Oreochromis niloticus) and African sole (Solea senegalensis). Comparative Biochemistry and Physiology 122(1), 327-332.
Olvera-Novoa M.A., Edvino L.M., Hernandez-Vergara M. 2010. Protein requirements of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fry cultured at different salinities. Aquaculture Research 41(8), 1150-1157.
Razavi-Shirazi H. 2001. Marin Products Technology. Publications of Seals. 292 p.
Sánchez Lozano N.B., Tomás Vidal A., Martínez-Llorens S., Nogales Mérida S., Espert Blanco J., Moñino López A., Pla Torres M., Jover Cerdá M. 2007. Growth and economic profit of gilthead sea bream (Sparus aurata, L.) fed sunflower meal. Aquaculture, 272(2), 528- 534.
 Santigosa E., Sánchez J., Médale F., Kaushik S., Pérez-Sánchez  J., Gallardo M.A. 2008. Modifications of digestive enzymes in trout (Oncorhynchus mykiss) and sea bream (Sparus aurata) in response to dietary fish meal replacement by plant protein sources. Aquaculture 282(1), 68-74.
Soltan M.A., Hanafy M.A. Wafa M.I. 2008. Effect of replacing fish meal by a mixture of different plant protein sources in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) diets. Global Veterinaria 2(4), 157-164.
Taghizade V., Imanpoor M.R., Asadi R., Chaman Ara V., Sharbati S. 2010. Effects of replacement plant protein sources (Soybean meal and Corn Gluten) instead of Fish meal on Growth Performance, Body Composition and Blood biochemical Parameters in Great Sturgeon (Huso huso) Juvenile, Iranian Scientific Fisheries Journal, 19(4), 33-42.Turchini G.M., Ng W.K., Tocher D. R. 2011. Fish oil replacement and alternative lipidsources in aquaculture feeds. CRC Press, Taylor & Francis Group, USA. 541 p.
Vargas R.J., Guimarães de Souza S.M., Kessler A.M., Baggio S.R. 2008. Replacement of fish oil with vegetable oils in diets for jundiá (Rhamdia quelen Quoy and Gaimard 1824): effects on performance and whole body fatty acid composition. Aquaculture Research 39(2), 657-665.
Wootton R.J. 2003. Ecology of Teleost fishes. Chapman and Hall Ltd. 404 p.
 Zhou Q.C., Mai K.S., Tan B.P., Liu Y.J. 2005. Partial replacement of fish meal by soybean meal in diets for juvenile Cobia (Rachycentron canadum). Aquaculture Nutrition 11(1), 175-182.