کارایی قلاب دستی در صید انواع ماهیان در دریاچه پشت سد بوستان، استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تولید و بهره‌برداری، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

این مطالعه، با هدف بررسی کارایی ابزار صید بکار برده شده قلاب دستی در فصول مختلف در دریاچه پشت سد بوستان، استان گلستان به اجرا درآمد. اطلاعات ماهیان موجود در دریاچه پشت سد، از صید صورت گرفته توسط صیادان از زمستان 1397 تا پاییز 1398، با استفاده از قلاب جی شکل با شماره‌های 3 و 2 به‌دست آمده است. در کل تعداد 199 قطعه ماهی از انواع ماهیان شامل: کپور‌معمولی (Cyprinus carpio)، سیاه‌ماهی رازی (Capoeta razii)، کاراس (Carassius gibelio) و تیزه‌‌کولی (Hemiculter leucisculus) توسط صیادان صید شد. طعمه‌های بکار برده شده در صید با قلاب دستی با استفاده از دو طعمه میگو و خمیر بوده است. با توجه به نتایج به‌دست آمده از تأثیر اندازه قلاب، نوع طعمه، فصل و مدت زمان غوطه‌وری بر میزان صید با استفاده از مدلی که از متغیر وابسته لگاریتم گرفته شده، مشخص شد که تمام پارامترهای مورد بررسی در مدل، تأثیر معنی‌داری بر میزان صید کپورماهیان داشته‌اند. میزان صید ماهی کپور با طعمه میگو به‌طور معنی‌داری بیشتر از میزان صید با طعمه خمیر به میزان 100% در فصول زمستان سال 1397 و تابستان و پاییز 1398 با استفاده از قلاب‌های شماره 2 و 3  بوده است. اندازه قلاب و زمان غوطه‌وری تأثیر معنی‌داری بر میزان صید سیاه‌ماهی رازی نداشتند. صید سیاه‌ماهی فقط با استفاده از طعمه خمیر صورت گرفت که بیشترین درصد صید در فصل پاییز 1398 به میزان 64/7 درصد با قلاب شماره 2 و 41/7 درصد نیز با قلاب شماره 3 بود. نتایج این مطالعه نشان داد که اندازه قلاب و همچنین استفاده از طعمه‌هایی که مورد پذیرش هر گونه ‏ماهی می‌شود در میزان و صید انواع ماهی تأثیر‌‌گذار بوده و باعث افزایش صید خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficiency of hand line in catch of fish types in the ‎Bustan Dam Lake, Golestan province

نویسندگان [English]

  • Hossein Ali Mollashahi
  • Seyyed Yousef Paighambari
  • Parviz Zare
Departmen of Fishing and Exploitation, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

This study was performed to investigate the effectiveness of the hand line used in different seasons in the lake of the Bustan Dam, Golestan Province. Data on the fishes in the dam lake was obtained from the catch from winter 2018 to fall 2019, using J-shaped hooks with numbers 3 and 2. A total of 199 specimens were caught by the fishermen, including common carp (Cyprinus carpio), Caspian scraper (Capoeta razii), Prussian carp (Carassius gibelio) and Sharp belly (Hemiculter leucisculus). Baits used in fishing were shrimp and paste baits. According to the results of the effect of hook size, type of bait, season and soak time on the amount of catch using a model derived from the logarithmic dependent variable, all the parameters investigated in the model have a significant effect on the number of carp caught. The number of carp caught with shrimp bait was significantly higher than the catch with paste bait by 100% in the winter of 2018 and summer and autumn of 2019 using hooks number 2 and 3. Hook size and soak time did not have a significant effect on the amount of Caspian scraper caught. Caspian scraper was caught only using paste bait, and the highest percentage of the catch was 64.7% with hook number 2 and 41.7% with hook number 3 in the fall season of 2019. The results showed that the size of the hook and the use of baits that are accepted by any type of fish have an effect on the amount and catch of various types of fish and will increase the catch.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‏ ‏Hand line
  • different seasons
  • Bustan Dam
  • Golestan Province
اسماعیلی ر.، لرستانی ق.، بازیار غ. 1396. اثرات احداث سد بر ویژگی‌های پیچانرودی قسمت‌های میانی گرگانرود. پژوهش‌های جغرافیای طبیعی. 49(4): 666-657.
ایران ع. 1395. روش های ماهیگیری. شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى ایران. 78 صفحه
بهرامی ع.، اونق م.، فرازجو ح. 1390. نقش روند یابی رودخانه در شناسایی و اولویت‌بندی واحدهای هیدرولوژیک حوزه سد بوستان از نظر سیل‌خیزی. مجله حفاظت منابع آب و خاک. 1(1): 27-11.
محمدی ح.، پیغمبری ی.، عبدالملکی ش.، فلاحی م.، قربانی ر.، حسینی ع. 1396. وضعیت تروفی و ‏توان تولید ماهی در دریاچه سد گلبلاغ (شرق استان کردستان). مجله بوم‌شناسی آبزیان. 7(1): 139-‏‏136.‏
ملاشاهی ح. 1399. کارایی سه ابزار صید بکار برده شده (سالیک، گوشگیر و قلاب دستی) در فصول مختلف در دریاچه پشت سد بوستان، استان گلستان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 66 صفحه.
Akaike H. 1974. A new look at the statistical model identification. IEEE Transactions on Automatic Control 19(6), 716-723.
Botta J.R., Bonnell G., Squires B.E. 1987. Effect of method of catching and time of season on sensory quality of fresh raw Atlantic cod (Gadus morhua). Journal of Food Science 52(4), 928-931.
Ccopa R.E., Queiroz J.F., Ferraz J.M., Ortega E. 2007. Systems models to evaluate eutrophication in the Broa Reservoir, Sao Carlos, Brazil. Ecological Modelling 202, 518-526.
Deines A.M., Bunnell D.B., Rogers M.W., Beard J.T.D., Taylor W.W. 2015. A review of the global relationship among freshwater fish, autotrophic activity and regional climate. Reviews in Fish Biology and Fisheries 25(2), 323- 336.
Eighania M., Paighambari S.Y., Herrmann B., Feekingsd J. 2018. Effect of bait type and size on catch efficiency of narrow-barred Spanish mackerel (Scomberomorus commerson) in the Persian Gulf handline fisheries. Journal of Fisheries Research 199, 32-35.
Gulland J.A. 1969. Manual of Methods for Fish Stock Assessment- Part 1. Fish Population Analysis. FAO Manuals in Fisheries Science (4), 154p.
Henriques M.B., Nunes F.A.A., Souza M.R., Barros L.C.,   Barbieri E. 2022. Live bait or artificial bait? Efficiency in recreational fishing for sea bass (Centropomus parallelus). Ocean Coastal Management 216, 105976.
Herrmann B., Eighani M., Paighambari S.Y., Feekings J. 2018. Effect of Hook and Bait Size on Catch Efficiency in the Persian Gulf Recreational Fisheries, Marine and Coastal Fisheries: Dynamics, Management, and Ecosystem Science 10, 314-324.
Kusuma A., Jayanto B.B., Setiyanto I., Arifin M.H. 2022. Different bait and hook size effect on mackerel catches with hand line in cilacap waters, central java province, Java Island.  Asian Journal of Current Research 7(2), 34-42.
Lokkeborg S., Siikavuopio S.I., Humborstad O.B., Utne-Palm A., Ferter K. 2014. Towards more efficient longline fisheries: fish feeding behavior, bait characteristics and development of alternative baits. 19 p.
Pacheco J.C., Kerstetter D.W., Hazin F.H., Hazin H., Segundo R.S.S.L., Graves J.E., Carvalho F., Travassos P.E. 2021. A comparison of circle hook and J hook performance in a western equatorial Atlantic Ocean pelagic longline fishery. Fisheries Research 107(3), 39-45
Paighambari S.Y., Eighani M. 2017. Study on different hook and bait types in the Persian Gulf hand line fishery: optimization and development. Aquatic Living Resources23-30.
Paighambari S.Y., GhaedMohammadi M., Raeisi H., Pouladi M. 2020. Seasonal comparison of catch composition, biodiversity and length-weight relationships of fish fauna in Doroudzan Dam, Fars Province. Iran. Journal of Wildlife and Biodiversity 4(1), 18-28.
Soykan O., Sağlam C., İlker Aydın I., Kınacıgil H.T. 2021. Effect of hook and bait type on catch per unit effort in the Aegean Sea demersal longline fishery. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 38(2), 181-188.