تاثیر غلظت های مختلف کادمیوم بر تراکم، رشد و مرفولوژی سلولی جمعیت جلبک سندسموس (Scenedesmus quadricauda)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.

چکیده

در این مطالعه، تراکم، رشد و تغییرات مرفولوژیکی سلول‌ها در جمعیت جلبک سبز سندسموس(Scenedesmus quadricauda) درغلظت‌های مختلف 0، 5، 10، 50، 100، 200 و 500 میلی‌گرم در لیتر کادمیوم بررسی گردید. شرایط آزمایشگاهی پرورش این گونه شامل محیط کشت Bold Basal’s Medium ، دمای 25 درجه سانتی گراد، رژیم نوری 12 ساعت تاریکی و 12 ساعت روشنایی و شدت نور 60 میکرومول فوتون بر مترمربع بر ثانیه بود. آزمایش بصورت یک طرح کامل تصادفی به مدت 14 روز انجام گردید .نتایج نشان داد که فلز کادمیوم باعث کاهش معنی‌داری در رشد و تراکم جمعیت سندسموس کوآدریکادا می شود. پایین ترین میزان تراکم سلولی (104×9/33 سلول در میلی لیتر)، کمترین نرخ رشد ویژه (0/009در روز) و بیشترین زمان دو‌برابر شدن جمعیت (79/2روز) در غلظت 500 میلی گرم در لیتر  بدست آمد. مرفولوژی سلولی (بر اساس تعداد سلول ها در هر کلنی) از جمعیت سندسموس کوآدریکادا در طی دوره آزمایش دچار تغییرات قابل ملاحظه ای گردید. در تیمارهای با غلظت های پایین تر کلنی های تک سلولی غالب بود ولی با افزایش غلظت کادمیوم درصد کلنی های چهار سلولی در جمعیت افزایش یافت.  بطورکلی، پاسخ سندسموس کوآدریکادا به افزایش غلظت کادمیوم موجب کاهش رشد و تراکم در جمعیت جلبک سندسموس شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Concentration of Cadmium on Growth and Cellular Morphology of Green Algae Population of Scenedesmus quadricauda (Chlorophyceae)

نویسندگان [English]

  • Soogol Kiani
  • Omidvar Farhadian
  • Nasrollah Mahboobi Soofiani
Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The density, growth and cellular morphology in green algae Scenedesmus quadricauda (Chlorophyceae) population were investigated at different concentrations of 0, 5, 10, 50, 100, 200 and 500 mg/l of Cadmium in this study. The experimental conditions for culture of this species were included of culture medium of Bold Basal’s Medium, temperature of 25 ºC, light regime of 12 hours light: 12 hours dark, and light intensity of 60 µmol photons/m2/s. The experiment was carried out as completely randomized design for a 14-day period. Results showed that increment of population density of S. qaudricauda cultured with increase of concentration of Cd, significant decrease during experiment. The lowest cellular density (9.33 × 104 cell/mL), minimum specific growth rate (0.009 /day) and maximum population doubling time (79.2 days) were obtained at 500 mg/l of Cd concentration. Cellular morphology (based on cells per colony) of S. qaudricauda population was considerably changed during experiment. The relative colony formation at lower of Cd concentrations dominated by only 1 cell/colony while the cell composition in the higher concentrations were tendency to more than 1 cell/colony. In overall, the response of S. qaudricauda to Cd concentrations increasing was to decrease in population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algae
  • Scenedesmus quadricauda
  • Cadmium
  • Colony formation
  • Specific growth rate