بررسی تاثیرات سطوح مختلف چربی بر برخی شاخص های رشد، ضریب تبدیل غذایی، بازماندگی و متابولیت های سرم خونی ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi)

نویسندگان

1 گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل.

2 گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل

چکیده

این مطالعه جهت بررسی و تعیین اثر سطوح مختلف چربی جیره های غذایی بر شاخص های رشد، ترکیب شیمیایی بدن، راندمان غذایی و ترکیب خون بچه ماهیان سفیدک سیستان انجام گردید. چهار جیره با پروتئین ثابت و سطوح مختلف 5، 8، 12 و 15/5درصد چربی و انرژی قابل هضم 1601 تا 2026/1 کیلوژول در گرم جیره غذایی تهیه گردید و در تیمارهای سه تکراری با بچه ماهیان 0/85±5/46 گرمی سفیدک سیستان به تعداد 96 عدد (در 12 عدد آکواریوم 30 لیتری با تعویض یک روز درمیان کل آب) به مدت 56 روز مورد تغذیه ماهیان قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد سطوح مختلف چربی بر شاخص های مختلف رشد مانند میزان افزایش وزن بدن، کارایی غذایی، کارایی پروتئین، نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی اثر معنادار داشت (0/05>P) ولی بر شاخص هپاتوسوماتیک و ویسکروسوماتیک تاثیر معنی داری نداشت(0/05<P). همچنین میزان چربی لاشه در جیره 15/5درصد بیشترین مقدار و با بقیه گروه ها اختلاف معنی داری داشت (0/05>P) ولی میزان پروتئین، خاکستر و رطوبت لاشه آن نسبت به سایر گروه ها اختلاف معنی داری نداشت (0/05<P). از شاخص های پلاسمای خون تنها تری گلیسرید در گروه 5 درصد کمترین مقدار و نسبت به سایر گروه ها اختلاف معنی دار داشت (0/05>P) و در میزان گلوکز، پروتئین کل و کلسترول در بین گروه ها اختلاف معنی دار مشاهده نشد(0/05<P). بر اساس یافته های این مطالعه جیره حاوی 5 تا 8 درصد چربی می تواند سطح مناسبی از چربی را برای ماهی سفیدک سیستان تامین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary lipid levels on growth, survival and serum metabolites of snow trout (Schizothorax zarudnyi) fingerlings

نویسندگان [English]

  • Abdolali Rahdari 1
  • Ahmad Gharaei 1
  • Mostafa Ghaffari 2
  • Sahel Pajzad Tochaei 1
1 Department of Fisheries, University of Zabol.
2 Department of Fisheries, University of Zabol.
چکیده [English]

The present study was carried out to evaluate the effect of dietary lipid levels on growth performance, body composition, feed efficiency and blood metabolites of snow trout (Schizothorax zarudnyi) fingerlings.
Ninety-six fish averaging 5.46±0.85 g were randomly distributed into 12 of 30 L aquariums (8 fish/aquarium). Triplicate groups of fish were fed for 56 days four isonitrogenous experimental diets (34.5% crude protein) comprising 1601-2026.1 kj digestible energy g-1, containing 5, 8, 12 or 15.5% crude lipids. There were significant differences in body weight increase, feed efficiency, protein efficiency, food conversion ratio and specific growth rate (P<0.05), but there was no significant difference in hepatosomatic index and viscerosomatic index (P>0.05). Whole body lipid significantly increased in fish fed 15.5% lipid diets than fish fed 5, 8, 12 and 15.5% lipid, but there was no significant difference in protein, ash and moisture. Among serum metabolites, only triglyseride showed significant differences among the four dietary lipid levels and in 5% diet was lower than others. In conclusion, diets with 5-8% lipid are able to provide suitable level of lipid for snow trout fingerlings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Snow trout
  • lipid
  • growth index
  • blood metabolites