معرفی پروتکل استاندارد برای غنی سازی ناپلی آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) با روغن کانولا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه.

2 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه.

چکیده

در این مطالعه، اثرات غنی سازی ناپلی آرتمیا فرانسیسکانا با روغن کانولا در سه غلظت و با سه تراکم بر بقا، طول کل و میزان اسیدهای چرب ناپلی آرتمیا فرانسیسکانا با هدف تعیین غلظت، تراکم و زمان اپتیمم برای حداکثر بقاء و پروفیل اسیدهای چرب و حداقل طول کل مورد ارزیابی قرار گرفت. سیست آرتمیا فرانسیسکانا طبق روش استاندارد (Sorgeloos, 1986) تخم گشایی شدند و ناپلیوس های حاصله با تراکم های 50000، 100000 و 200000 ناپلی در لیتر به زوک های هفت لیتری منتقل شدند. امولسیون روغن کانولا در غلظت های 0/1، 0/2و 0/3 گرم در لیتر در دو زمان صفر و 12 ساعت از شروع غنی سازی به ظروف غنی سازی حاوی آرتمیا افزوده شد. نمونه برداری ناپلیوس ها در زمانهای 6، 12 و 18 ساعت بعد از غنی سازی جهت اندازه گیری طول کل، درصد بقا و میزان اسیدهای چرب انجام شد. نتایج آنالیزها نشان داد که غنی سازی آرتمیا با غلظت 0/3 گرم در لیتر روغن کانولا تحت تراکم 50000 ناپلی در لیتر به مدت 18 ساعت، بهترین تیمار بود. ناپلی آرتمیا غنی شده تحت این تیمار از لحاظ میزان اسیدهای چرب لینولنیک و لینولئیک و درصد بقاء در حد ماکزیمم و از نظر رشد از حداقل طول برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing standard protocol for enrichment of Artemia franciscana nauplii with Canola oil

نویسندگان [English]

  • Sirwe Ghaderpour 1
  • Naser Agh 2
  • Farzaneh Noori 2
  • Eslam Ahmadian 1
1 Department of Fisheries and Aquaculture, Faculty of Natural Sciences, Urmia University.
2 Department of Aquaculture, Artemia and Aquatic Animals Research Institute, Urmia University.
چکیده [English]

In this study, the effects of enriching Artemia franciscana nauplii with three concentrations of Canola oil at three density levels were evaluated on survival, total length and fatty acids of Artemia franciscana nauplii to determine the optimum concentration oil, density of nauplii and optimum time for maximum survival rate and fatty acids and minimum total length of nauplii. Cysts of Artemia franciscana were hatched according to the standard method (Sorgeloos, 1986). Artemia franciscana nauplii were then stocked at densities of 50000, 100000 and 200000 nauplii L-1 in 7 L cylindrical containers. Canola oil emulsion was added at concentrations of 0.1, 0.2 and 0.3 g L-1 at the beginning and 12 hours after the onset of enrichment. Nauplii were sampled at 6, 12 and 18 h after onset of enrichment for measuring the survival, total length and the concentration of fatty acid. The results of analysis showed that enrichment of Artemia with 0.3 g L-1 Canola oil at 50000 nauplii L-1 for 18 hours was considered as best treatment. Artemia nauplii enriched in this treatment had maximum linoleic and linoleic acids, highest survival and minimum total length.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia franciscana
  • enrichment
  • Canola oil
  • fatty acids