تعیین شرایط بهینه غنی سازی آرتمیا اورمیانا با دو پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و باسیلوس سابتیلیس

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی، پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی، پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه تغذیه و تکثیر و پرورش، پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

آرتمیا به عنوان ناقل بسیاری از ترکیبات مغذی و مواد مختلف نظیر دارو­ها و غیره، اهمیت ویژه­ای در تغذیه آبزیان به خصوص در دوران لاروی دارد. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر با توجه به توانایی آرتمیا در حمل پروبیوتیک­ها تعیین بهترین شرایط غنی سازی آن از نظر شوری، دما، زمان افزودن باکتری و تراکم با دو پروبیوتیک مهم یعنی لاکتوباسیلوس رامنوسوس و باسیلوس سابتیلیس بود. برای این منظور یک آزمایش دو مرحله ­ای طراحی شد، در مرحله نخست بهترین شرایط غنی سازی از نظر دما، شوری و زمان افزودن به طور جداگانه برای هر دو باکتری تعیین گردید. سپس در مرحله دوم مطالعه بر اساس نتایج فاز نخست در دما، شوری و زمان بهینه میزان تراکم ایده ­آل نیز برای هر دو باکتری محاسبه شد. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داد که شرایط بهینه غنی سازی از نظر شوری، دما، ساعات افزودن باکتری و غلطت مناسب برای پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus به ترتیب برابر با ppt 30، 32 درجه سانتی گراد، 6 ساعت و CFU/ml 106 است. در حالی که شرایط ایده آل غنی سازی از نظر شوری، دما، ساعات افزودن باکتری و غلظت مناسب برای پروبیوتیک Bacillus subtilis به ترتیب برابر با ppt 40، 28 درجه سانتی گراد، 9 ساعت و CFU/ml 107 است. نتایج حاصل از این بررسی ثابت کرد که بسته به نوع باکتری شرایط بهینه غنی سازی نیز متفاوت می ­باشد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده می­ توان نتیجه گرفت که آرتمیا اورمیانا از پتانسیل بالقوه ­ای برای حمل پروبیوتیک ­ها برخوردار است و در صورت رعایت شرایط بهینه غنی سازی می­توان بر این توانایی افزود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of enrichment method for Artemia urmiana nauplii with probiotic bacteria (Bacillus subtilis and Lactobacillus rhamnosus)

نویسندگان [English]

  • Amir Tukmechi 1
  • Ramin Manaffar 2
  • Farzaneh Noori 3
1 Department of Pathobiology and Quality Control, Artemia and Aquatic Animals Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran
2 Department of Pathobiology and Quality Control, Artemia and Aquatic Animals Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Artemia is a good vector for transferring nutrient substances and different compound such as drugs, etc, into the aquatic larvae. The aim of this study was to optimize the enrichment method of Artemia urmiana nauplii with two probiotic bacteria, Lactobacillus rhamnosus and Bacillus subtilis. For the same purpose, at first stage, the effects of different salinities, temperature, and number of bacteria on enrichment of Artemia were studied. In the next stage, the best concentration of probiotics for enrichment of Artemia nauplii on the basis of first stage observation was investigated. The result obtained from this study revealed that optimum conditions, such as salinity, temperature, time intervals for addition of bacteria and number of probiotics are 30 ppt, 32˚C, 6 h and 106 CFU/ml for Lactobacillus rhamnosus and 40 ppt, 28˚C, 9 h and 107 CFU/ml for Bacillus subtilis, respectively. The result obtained from this study revealed that optimum conditions, depend on bacterial type was alter. On the basis of these findings, we conclude that in order to obtain maximum enrichment of a particular probiotic specific enrichment conditions must be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia urmiana
  • Enrichment
  • Probiotic
  • Optimization