عملکرد تغذیه ای ناپلی آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana ) و دافنی (Daphnia sp) در پرورش لارو ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گنبد کاووس.

2 کارشناس کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی آق قلا.

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده

در این مطالعه استفاده از دافنی (Daphnia sp)  و ناپلی آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana)  به عنوان یک غذای زنده برای تغذیه اولیه لارو ماهی ازون برون مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش برای تعیین نرخ بهره برداری دافنی و ناپلی آرتمیا اورمیانا توسط لارو ماهی ازون برون  (Acipenser stellatus) و تعیین بهترین غذای زنده در مرحله تغذیه آغازین انجام شد و در قالب یک طرح کاملا تصادفی صورت پذیرفت. لاروهای ماهی در سه تیمار آزمایشی به ترتیب تغذیه شده با ناپلی آرتمیا، دافنی و مخلوط دافنی و آرتمیا و با داشتن سه تکرار برنامه ریزی گردیده و بر پایه 30 درصد وزن بدن در هر روز تغذیه شدند. پس از یک دوره پرورشی 22 روزه، ترکیب تقریبی نمونه­ های ماهی تعیین گردید. بالاترین سطح پروتئین خام لاشه (75/68درصد) و کارایی تبدیل غذا (41/13درصد) در لاروهای دریافت کننده مخلوط دافنی و ناپلی آرتمیا اورمیانا بدست آمد. در پایان آزمایش، لاروهای تغذیه شده با مخلوط ناپلی آرتمیا و دافنی، بطور معنی داری در مقایسه با دیگر گروه ­ها از میانگین وزنی بیشتری برخوردار بودند. تغذیه از ناپلی آرتمیا اورمیانا بطور معناداری به یک میزان پائین تر از پروتئین خام لاشه در مقایسه با دیگر تیمارها منجر گردید. در طول دوره آزمایش، از بین گروه های لاروی، بالاترین میزان نرخ بقاء  (89/5 درصد) در تغذیه با ناپلی آرتمیا بدست آمد. نتایج مشاهدات حاضر اثبات کرد که توانایی بهره برداری لارو ماهی ازون برون در استفاده از غذای زنده متفاوت بوده و مخلوط دافنی و ناپلی آرتمیا تقریباً بهترین کارایی تغذیه ای را داشته و آنها می توانند به­ عنوان یک غذای زنده موفق برای پرورش مراحل اولیه لاروی ماهی ازون برون مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The feeding performance of Artemia urmiana nauplii and Daphnia sp in larviculture of Starry Sturgeon (Acipenser stellatus)

نویسندگان [English]

  • Hojatolah Jafarian 1
  • Normohammad Makhtomii 2
  • Samira Jafaryan 3
1 University of Gonbade kavos.
2 The center of sturgeon culture of Marjani.
3 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

In this study the use of Daphnia sp and Artemia urmiana nauplii as live food for starting feeding of Starry Sturgeon (Acipenser stellatus) was investigated. Experiments were performed to determine the exploitation rate of Daphnia sp and Artemia urmiana nauplii by Starry Sturgeon larvae and to determine the best live food at first feeding stage. This experiment was conducted in a completely randomized design. Fish larvae in three experimental fed by Artemia nauplii, Daphnia and blend of Daphnia and Artemia having three replicates were fed based on the 30% of body weight day-1. After a 22-day rearing period, the proximate compositions of samples of fish were determined. The highest level of carcass crude protein (75.68%) and food conversion efficiency (41.13%) were obtained by the larvae receiving mixture of Daphnia sp and Artemia urmiana nauplii. At the end of the experiment, the larvae fed on Artemia nauplii and Daphnia sp a significantly higher mean weight compared to the other groups. Feeding of the larvae with Artemia urmiana nauplii resulted in a significantly lower carcass crude protein compared with the other treatments. During of experiment, among larvae groups, the maximum of survival rate (89.5%) was obtained by the larvae fed on Artemia nauplii. The results of the present study demonstrated that the exploitation ability of Acipenser stellatus larvae in using live food was different and the mixture of Daphnia and Artemia nauplii had almost the best feeding efficiency and they can be introduced as a suitable diet for rearing stages of Starry Sturgeon larvae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daphnia sp
  • Artemia nauplii
  • Starry Sturgeon
  • crude protein
  • survival rate