بررسی رژیم غذائی ماهی سفید Rutilus frissi kutum (Kamensky 1902) در سنین مختلف در سواحل جنوبی دریای خزر

نویسندگان

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر.

چکیده

 نمونه برداری از ماهیان به ­صورت ماهانه در سواحل جنوبی دریای خزر در استان مازندران هم­زمان با فصل صید تجاری 86-1385 و صید آزمایشی صورت پذیرفته ­است. ماهیان در 8 گروه سنی 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8  ساله قرار داشتند. بیشترین شدت تغذیه (GSI) در ماده ها و نرها در مهر به­ترتیب 65/9±313/86و 103/7± 350/75 و کمترین شدت تغذیه در ماده ها و نرها در اسفند به­ترتیب  95/21 ±119/42و 84/04±144/07بود. اختلاف معناداری بین شدت تغذیه در نرها و ماده ها در ماه­های مختلف وجود داشت ( P<0.05 (ANOVA. فراوانی طعمه خورده شده در ماهیان بالغ نشان داد که Cerastoderma lamarki  به­ عنوان طعمه اصلی و Theodoxus sp.  و Balanus improvisus  به­ عنوان طعمه فرعی و خرچنگ گرد (Rhithropapnepeus harrisii) ،  Hypanis sp. ،گاو ماهی (Neogobious sp. )، جلبک ها و تخم ماهی بعنوان طعمه اتفاقی بودند. بچه ماهیان  با گروه طولی کمتر از 10 سانتی متر بیشتر از گروه های فیتوپلانکتونی شامل Exuviaella cordata ، Nitzschia distans و از گروه ­های زئوپلانکتونی شامل Diatoma  و Nematoda  تغذیه نمودند. بر اساس شاخص ISI گونه C. lamarki   به­ عنوان شاخص گونه های غالب در معده­ی ماهی سفید می باشد. بررسی وضعیت ضریب چاقی در ماه ­های مختلف نشان داد که بیشترین میزان در فروردین با میانگین 0/16 ±1/29و کمترین آن در شهریور با 2/0 ±16/1 بود. این میزان در ماه­ های مختلف اختلاف معنا داری را نشان می دهد (0/05>P). در نتیجه اینکه ماهی سفید رژیم غذائی گوشتخواری خود را از گروه سنی یکساله شروع می کند و در این گروه بیشتر از میزیده (Myside) تغذیه می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feeding regime of Kutum, Rutilus frisii kutum (Kamensky 1901) at the various ages in the southern Caspian Sea (Mazandaran waters) in survey

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Afraei Bandpei
  • Abdollah Solaimani Roudi
  • Ali Asghar Janbaz
Caspian Sea Ecological Research.
چکیده [English]

 The feeding habits of Kutum, Rutilus frisii kutum (Kamensky 1901), in the southern Caspian Sea (waters Mazandaran) were investigated by examining the stomach contents of fish collected monthly from the commercial and experiment catch from early October 2006 to September 2007. Their diet consisted different prey. Age determination, based on scale readings, showed that the population was composed of eight age- groups comprise to 1,2,3,4,5,6,7 and 8 years. The highest Index of Fullnes (IOF) was occurred in October for female (av.±SD) 313.86±65.9and 350.75 ±103.7 for male. The minimum IOF obtained in March, 119.42±59.21 and 144.07± 85.04 percent for female and male, respectively which coincided to spawning period. The significant different was between IOF and sex (at the female and male) in various months (ANOVA, P<0.05). Based on frequency of prey Cerastoderma lamarki was the main prey, Theodoxus sp. and Balanus improvisus as subordinate prey, and Rhithropanepeous harrisii, Hypanis sp., Neogobius sp., algae, scale and fish eggs as random prey in stomach contents of Kutum. The stomach contents of fingerling of Kutum with length groups <10cm were found Exuviaella cordata and Nitzchia distance of phytoplankton and Diatoma, and Nematoda of zooplankton groups. Based on Important Species Indices (ISI) C.lamarki was the important species in stomach content of Kutum which confirm frequency of prey analysis. The highest values condition factors (CF) were observed in April with 1.29±0.16 and lowest in September with 1.16±0.2. There is significant different between CF and various months (P<0.05). Consequently, the Kutum is a carnivorous species and commence feeding activity of animals from one-year old with Mysidae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeding regime
  • age groups
  • Rutilus frisii kutum
  • Caspian Sea
  • Iran